Make your own free website on Tripod.com

תאזכ תיטשופ ינא

(תונורחא תועידי) ךלש ףסומ
29/3/1998


ליבשב םד הקרי לבא .תומב המכ לע םויה תדקור איה
םייתניב עומשל הצור אל לבא .תבהואמ איה .ץורפל
איה ,התוא חמשל רשפאש תולק התואב .הנותח לע
?חספב איה הפיאו .הקומע הגותב עוקשל הלוכי
."םיימשב עגונ יטרא" םידליל קורה תרפואב
תרצוע אל ,26 ,ןטייר תרפא


גרבנריב באוי :תאמ

טושפ איה ,קחשת אל איה םאש תענכושמ התיה איה םינש שולש יפל
הדבע איה .יוכיס דחא ףאל ןיא ,תשקעתמ ןטייר תרפאשכו .תומת
זאמו ,השוב ילב ךירצש ימל הדנדנ ,ןשידואל ןשידואמ הצר ,השק
תקחשמ איה .ךליבשב ןמז היינש אצמתש הינפב ןנחתהל ךירצ
.הרש וליפאו ,היזיוולטב תצנצנמ ,ןורטאיתב

קור תרפוא ,"םיימשב עגונ יטרא"ב היהת המבל הלש האבה הציפקה
לביטספל (םייבמ םיער ךונח ,ןיחלה רנק רנבא) ץש הנד הבתכש םידליל
,הלובמרקה הלוש היהת ןטייר .הפיחב חספב םייקתיש םידליה תוגצה
תוקריה תונחב םירד הירבחש םירחבומה תקהל לש הבהבהצה תינלוסה
יו .יט .םאה - יו .יט .ירפל עיגהל םימלוחו ,סירומ לש תוריפהו
,קושיטראה יטרא םג הקהלב םיערחתמ ,הלובמרק דבלמ .יאלקחה
,טסיסבה ,לצבה ו'גא ,(םידליה ץורע יבכוכמ ,שורה-ןב זרא) גיהנמה
,תעלותה וגאו ,םיפותב תטבוחש ,הטטבה התרמ ,טסירטיגה ,לצלצבה וגוג
.תומש השוע ,וגא לש וכרדכו ,תונחל עיגמש

,ג"ק 56 ,םירטמיטנס 174 .היזיוולטב רשאמ רתוי וליפא םייחב הפי ןטייר
םעפ ידמש ,לודג ךויחו הטושפ הצלוח ,דומצ סני'ג ,ילמינימ רופיא
ןייארמל הניתממ איה ,תבככמ איה וב ץורעה חורב .תנופיט םכרכתמ
."!הלעמל םיידי" :תקעוצו ,ינוימד חדקא תנווכמ ,ךושחה תוגרדמה רדחב
,רבכ איה םידליה ץורעב .ןטייר םע םתא וקסעתת וכל .יתמרהש חטב
אל לבא ,ףטה םע עגר לכ טעמכ תבהוא איה .םינש שולש ,ףוא-'נא-ןוא
.תאזה תצבשמב םייחה לכ ראשיהל תנווכתמ
?תבכוכ תויהל ףיכ
ימצע תא תונבל הצור ינא .תאזכ תויהל הצור אלו תבכוכ השיגרמ אל ינא"
קיפסמ יתיאר עוצקמב םינשה שמחב .ידמ רהמ הגסיפל עיגהל אל ,טאל טאל
."ולפנ ךכ רחאו יתוא ורבעש הלאכ
?תקשחנ הרוחבכו
ילש סני'גה םע ,תאזכ תיטשופ השיגרמ ינא ?שארה לע תלפנ ?ינא"
שמח ןיב יתייה ,הנה .תיסוכ ינאש ילע םירמואש תעמוש ינא .ףיי'גמה
וליאכ הז .הנידמה לש תוושה םישימחה ןיב וישכעו ןורשה לש תופאשה
.יתאזה תויסוכה ,חצנל הז ,דמחנ הז .קאלש-קילשב רבוע הז לבא ,הבבס
הלמ הזיא - סחאאאאב .ייוו ונ ,ידיחיה רבדה היהי הזש הצור אל ינא
."תיסוכ הז הליעגמ
?תונכה ילב ,חארט-םוב ךילע התחנ תאזה תוקשחנה ,רמולכ
יתייהשכ קרש תבשוח ינא .הפי ינאש ילע רמא אל דחא ףא ב"י דע"
ינא םויה םג .רדסב יתיארנ ךכ רחא לבא ,ארונ הקותמ יתייה הנטק
םימעפה תא תחא די לע רופסל ילוא הלוכי ינא .רדסב תיארנ
!םיהדמ שממ תיארנ ינא ,ייוו - יתרמאו הארמה לע יתלכתסהש
םישנאש המ הז םא :תרמוא .הפמה תא תארוק ינא ללכ ךרדב
יתשגרהש הנושאר םעפ .תאזכ םג תויהל לדתשא ינא ,םיבשוח
םע ןורשה תמרב באפב עיפוהל יתלחתהשכ הז הביבסהמ הז תא
ירפסמ ,םיבתכמ יל םיריאשמ ויה .םירוזיח וליחתה זא .ילש הקהלה
."תועצה ינימ לכ ,ןופלט

הדלי ומכ בבותשהלו םיימשה דע תינקחצ תויהל הלוכי איה
סופתל םואתפו ,ןגהמ םודא סיטרכ הל ףולשת תננגה וט-וט-ואש
תונואכידל םואתפ סנכיהל הלוכי ינא" .ותיא סוטלו הגונ חור בצמ
ארונו החמש ארונ תויהל הלוכי ינא .תואיצמל רשק םוש ילב ,םולכמ
תא יל שיש יל הרמא ילש הדידי םעפ .וליפא העש התואב יכידב
יתעמש ,תטיישה ןוסאב .תונברוקה םע ןמזה לכ תוהדזהל תלוכיה
יתרכה אלו .םלש םוי יתדקפית אל .דקפתל יתקספהו רקובב הז לע
תוארל ,הפק תיבל תאצל ,החמש ארונ תויהל הלוכי ינא .דחא ףא םש
יל הרקש ומכ ,הפקה תא תותשל הסנמו ודבל בשויש הכנ םדאנב
."ילע רמוג הזו - םימי המכ ינפל
?ער חור סצמב תאשכ הרוק המ
זכרתמ הז ללכ ךרדב .םלועב הפי'ג יכה לע בושחל הלוכי ינא"
יל הארנ םלועה המכ וא הווש אל ינא המכ ,ילש יללכה יומידב
תאזכ ימצע תא תרכוז ינא .טעמ דוע םירמגנ םג םייחה .בוצע ךכ לכ
הכישמ יל התיה ,ושרגתה ילש םירוההש ינפל הברה .תודליהמ
.האושה םויל םייניע ןויליכב הכחמ יתייה .האושה לע םיטרס תוארל
םימעפל .ךסמהמ זוזל הלוכי יתייה אל לבא ,ארונ יל באוכ היה הז
ללגב הניש ידודנ יל ויהש תופוקת ויה .הלילב הז לע תמלוח יתייה
ילש המשנבש יל רמאש ,לבוקמ בר הזיאל יתכלה וליפא םעפ .הז
ןכלו ,םיזגה יאתב האושב הפסנש ידוהי תמשנ לש םירייש ולגלגתה
".ןמזה לכ תרסייתמ ינא

,12 הל ואלמשכ .'ץיוודנס תדליכ ןורשה תמרב הדלונ ,26 ,ןטייר
לש ומאל היבא - םייתניב שדחמ ואשינ םהינש .הירוה ושרגתה
.("'ג ביבא תמר"מ יטנמרשה קאינמה ,איג) רורד ךורב ןקחשה
הריירק לע התנב ללכב ןטייר ,הלש םירטמיטנס 174-ה םע ,ןוכיתב
הציפקב הליג תונבל ץראה תפולא ראותב הקיזחה וליפאו ,תיביטרופס
אבצה תאו ,הקהל המיקה ךשמהב .םיהבגב הסאמש דע ,הבוגל
.םורד דוקיפ תקהלב התשע

.יבצ-תיב קחשמל ס"היבב ,"סווקא"ב התפצשכ ,ב"יב העדוותה ןורטאיתל
ינא :יתרמא לבא ,תקתורמ יתייה ,קושב יתייה" .םש בכיכ רורד ךורב
,תינקחש תויהל הלוכי ינאש ןוחטיבה תא יתרבצש דע .םייחב חילצא אל
ינא :יתרמא לבא .יתוא לבקמ היה אל דחא ףאו םינשידוא השוע יתייה
םהש דע םישנאל תדנדנמ יתייה .םולכ םכל רוזעי אל ,תינקחש היהא
."תונשקעו הדמתה יב שי .יתוא ףיעהל וצר רבכ

ררחתשהש סייט ,רבח םע תורשואמו תומימת םייתנש תקלוח רבכ איה
יצחב .ינממ בהלתה אל אוהו ונממ יתבהלתה אל הלחתהב" .רבכמ אל
הליגר ינא .הליגר יתייהש המ אל הז .וקרח םינייניעה הנושארה הנש
הדלי רותב ילש היזטנפהמ קלח הזש החינמ ינא .שא ומכ בהאתהל
."תודגאהמ בוהא לש
.יטנמור ארונ רבד הז תוכשוממ תובהא .חטב
.תצק יתללוהתהש ,ךרעב םייתנש לש ,הפוקת התיה ,אבצה ירחא"
.ימצע תא יתשפיח ידו יצחו הנש הזיא יל היהש רבחהמ יתדרפנ קוידב
היה ךורא יכה רשקה .םייעובשמ תוחפ םקלח םע ,הברה םע יתאצי
:יתרמאו ,ימצע תא יתספתש דע ,ילש שארב המ יתישע .שדוח לש
."ינא אל הז
?ךלש םייטנמורה םירשקב יהבא והשמ תשפחמ תאש תרמא םעפ
ןב לע תבשוח קר ינאשכ בלב רשואל יל םרוגש והשמ יתשפיח"
."הז תא יל שיו ,ילש גוזה

טסיפא-דנטסה םינמנ ןטייר לש םיעודיה םירבעשלה םע
."תודשב ךלה אוה"ב הלש רנטרפה ,רוצ ןורשו שטפוק ליג
."םייעובש קוידב קיזחה הזו ,תוללוהתה וליאכה תפוקתב היה הז ותיא"
.שטפוק ,ןיינעמ רוחב
,דלי תצק אוה .דחיב ונרג אל לבא ,הנש יצח ילש רבח היה אוה"
.הזה םלועהמ דחופמ ,ול שיש חוכהמ דחופמ ,רקיעב ומצעמ דחופמ
יתשגרה הרכשא .הבהא רשאמ תורבח רתוי התיה ונלש תורבחה
.םידידיכ ונדרפנ .וב יתבהאתה אל לבא ,ותוא יתבהא .ולש הרבח
."דחוימ דואמ םדא אוה
?הנותח םע החפשמב ךיילע םיצול אל
תבשוח ינא .םינתחתמ ילש םירבח אלמ םואתפ תונורחאה םייתנשב"
הז תא תשפחמ יתייה ,תורגבתהמ וא תונקדזהמ תדחפמ יתייה םאש
."היח ינאש ךיא לוב שויכע יל ןוכנש השיגרמ ינא לבא ,םוקמ והשזיאב

הקימ תא הלא םימיב תמלגמ ןטייר ,הלובמרק תויהלמ ץוח
םיפוטילל התכז אלש הקפה ,עבש ראב ןורטאיתב ,"תודשב ךלה אוה"ב
אל ןפואב ,תבהוא דואמ ,םירקבמה ידי לע הדפוש אלש ,ןטייר .תרוקיבהמ
יבצמ הל שי .יתוא הריכזמ ארונ איה" .תמלגמ איהש תומדה תא ,עיתפמ
,הנושארה םעפב הזחמה תא אורקל יתרמגשכ .רז עטנ איה םגו חור
תבשוח יתייהשכ ,ילש הנושארה הבהאה תא יל ריכזה הז .תוכבל יתלחתה
."ערקנ ילש בלה תא תעמושו ילש רבחה לע
?ךל וביאכה הגצהה לע תוערה תורוקיבה
,תורוקיבה לכ תא יתארקשכ .יתישעש המ תא תבהוא דואמ ינא"
המ :ודיגיש יתדחפ ארונ .ולפטנ אל ילאשכ ,לודג 'ואוו' הזכ יתישע
."?הגצה תושעל תרמייתמ םידליה ץורע לש תבכוכ םואתפ
?םהלש להקל ידמ רתוי םיפנחתמ אל םידליה תוינכות יחנמ
הגצהה םג .וזכ יתייה אל םעפ ףאו תדלייתמ אל שממ ינא"
תונעטב ילא ואב םייתנש ךשמב .םידליל קר אל שממ איה לביטספב
תרפא ודיגיש ,תומד וזיא ךמצעל רצייל תבייח תא' :יל ורמא .ןמזה לכ
השיגרמ ןמזה לכ ינא .הצור אל :יתרמא .לטייט ומכ .'הקותמה ןטייר
םיסחייתמ ןכש ןורטאיתה ינא לצא האור ינא .תופילק לע תכלוה ינאש
הלוכי אל םג ינא .םידליה ץורעמ תרפאכ אל ,רחא והשמ לאכ ילא
ץורעב םג .הילא רבחתהל םילוכי םידלי קרש תיחצנ הדליכ רייטצהל
תוינכת תבהוא אל ינא .רגובמ רתוי תצק להקל הנופ ינא םידליה
."םינטנטק לש
?"'ג ביבא תמר" ומכ הרדיסב קחשל ימיכסת
.ריחמ לכב קחשל הצור אל ינא לבא ,תועצה הלאכ ועיגה אלש אל"
אל עגרל ינא ,ופיצש ומכ החילצה אל 'תודשב ךלה אוה'ש תורמל
טסאק היה הז .ןומה הגצההמ יתלביק .הז תא יתישעש תרעטצמ
."'ג ביבא תמר"ב בוט השיגרמ יתייהש תבשוח אל ינא .יניעב אלפומ
אל לכה תורמלו ,ןובס תרפוא קוידב אל הזש ,'זירפ הפק'ב יתייה
."?'ג ביבא תמרל ךלא ינא וישכעש המל זא ,םש ימוקמ תא יתאצמ

תיאדוו יד תדמעומכ ןטייר לש המש לקשנ הנש יצחמ רתוי תצק ינפל
ופוסב הללש ןטייר .2 ץורעב ברע תונפל ישיש םוי תינכת תא שיגהל
הליל תינכת תוחנהל תורשפאה תא הלספש ומכ ,תורשפאה תא רבד לש
.הל העצוהש העורפ
?ךילרא תניע תויהל תדחפ
יל הארנ אל הז לבא ,ךילרא תניע תויהל ער הזש תבשוח אל ינא"
.היזיוולט תחנמ תויהל ידכ קחשמ םינש שולש יתדמל אל .םיאתמ
השעא ינאש תעדוי ינא ?ןורטאיתב ךכ רחא ילע לכתסי והשימ :יתרמא
."חצנל םידליה ץורעב ראשיא אל ינא ירה ,היזיוולטב תוינכת
?ךלש ינויזיוולטה לדומה המ
.םינבשיה תא ופשח םהשכ ,ןמרב לט לש תינכותה תא יתיאר"
,ינש דצמ .תולובג ילב הייחנה תבהוא ינא .םייחהמ לודג .םיהדמ היה הז
םגו .םיסקמו חונינו םיענ דואמ והשמ שי סיסקבא לעי לש תינכתב
."בהזה ליבש תא אצמא ינא .הלחא הז
תאצל הלוכי אל רבכ תא חטב ,תויראטסה ןדיעב וישכע
.סני'גו וקירטב םתס תיבהמ
תדרל הלוכי ינא וישכע לבא ,השק ארונ הז תא יתחקל הלחתהב"
םע תאצוי (סיסקבא) לעי תא הארת אל םעפ ףא .גנינרט םע ישפוח
,ץורעל יתעגהשכ .הלש םיפיכה דחא הז יניעבו ,הצוחה םיפא-קיימ
.הזה עטקה ללגב ירמגל הב יתבהאתה ,הנושאר םעפ התוא יתשגפו
,רדוסמ יכה אל רעישה םע ,הלש עבצא ילדנסה םע האב התיה איה
."יניעב בינגמ היה הז .העורק הצלוח םע ,'ז התיכמ יתעדל ,הזכ סני'גב