Make your own free website on Tripod.com

יתישע המו יתייה הפיא
ימיב םירכזנ םימסרופמ
םהלש רפסה תיב

(30/8/99 ,תונורחא תועידי) זויפןטייר תרפא
תינמרבח הרענ
,םלוכ לע הדוהא
ריעב הלבמ
.םיב תפזתשמ
טרופסב תקסוע
םידומילב החילצמ
...םיבר...םיבר םיפדור הירחאו