Make your own free website on Tripod.com

דיפל ריאי
11/3/99

הרדוש ןויארה ינפל םימי המכ
תרפא לע תמוסרפ 3 ץורעב
דיפל ריאי לש ותינכותב חראתתש

:ןטייר תרפא לע םתעדי אלש םירבד המכ
,2 ץורעב תינכות הל התייה טעמכ
,ןירובד הנד לש חא אוה םייחל הגוז ןב
האלמ הכירבב םעפ התחש איה
םידליה ץורעב ימשרה המשו םישירכ
קזנ-ובא אוה


תרפא ףוסב תולאשה עטק עיגהשכ
"!?והז...המ" :הלאש


:תובושתהו תולאשהמ המכ הנהו

?הצור תא םידלי המכ :ריאי
2 :תרפא

?תייה הדלי הזיא תחא הלימב :ריאי
םייח תחמשב האלמ דאמ :תרפא

טיבש יפיצ ,יאני לכימ - תטלק תושעל הצור תייה ימ םע :ריאי
?ןירובד הנד וא
דבל :תרפא

?ךיילע עיפשה יכהש שיאה ימ :ריאי
ילש אבא :תרפא

?ךלש תיטננימוד יכה הנוכתה המ :ריאי
דורשל :תרפא

?ךתוא ךיבמ המ :ריאי
םירבד הברה :תרפא

?ךתוא דיחפמ המ :ריאי
דוביאל תכלל :תרפא

?הנורחאה םעפב תיכב יתמ :ריאי
לומתא :תרפא