Make your own free website on Tripod.com

הבהאהש תעדוי ינא"
"הניפל רבעמ יל הכחמ

(13/12/99 ,השיאל)

תשק-ןונבל ימענ :תאמ

,שיתמ הדובע םוימ הפייע השיגפל העיגה (27) ןטייר תרפא
תויהל הל עירפה אלש המ - תוגצה (!) עבראב העיפוה ובש
,"תרמגנ יתייה תרחא ,תאזה הדובעהמ תינהנ ינאש לזמ" .תינכייח
הלש תישימחה םירודישה תנוע ליחתת םייעובש דועב .התדוה
13-14 יאליגל תינכות הל היהת התרגסמב ,םידליה ץורעב
רמזחמב םידלי ינפב העיפוה איה הכונחב .הבהאב קוסעתש
לש תרפא" ,דיחי עפומ םג הל שיו ,"הנטקה םיה תב"
.םידליל ןוכנ - "תומולחה
הליבומש וז איהו ,"יטייארו" ידלי ןעמל המתרנ איה ,הז לכמ ץוח
,"בהזה" בל תכיס תריכמל ןייפמקה תא (תובדנתהב) הנשה
ידליב הכימתל המורת - םילקש העבשב ץראה יבחרב רכמיתש
השוע ינא םידליל ימצעמ תתל הלוכי ינא דוע לכ" ."יטייארו"
לע בוט יל ישוע תובדנתהה" .תרמוא איה ,"בלה לכ םע תאז
הנכומ ינא הנשה ךשמבש םג ןוגריאה ישנאל יתרמאו ,המשנה
."םידליל בוט השעיש המ לכב םתושרל דומעל
"תודשב ךלה אוה" הגצהב ישארה דיקפתב תקחיש
היזיוולטה טרסב תעפוה ,עבש ראב ןורטאיתב
םרטש "ימורדה ףוחה" הרדסבו ,"לולאב םימי 7"
רבעמה תא תושעלמ ךתוא בכעמ המ .היזיוולטב הנרקוה
?םירגובמה םלועל יפוסה
רבעמה תא השעאש עגרבש העידיה וז ילוא .תעדוי אל ינא"
השיגרמ ינא .רתוי וב עגא אלו םידליה םלוע לע וק חתמא ,הזה
םירגובמל רבעמהש רורב לבא ,הגרדהב הלישבמ ןיידע ינאו ,הדלי
ןיידעו ,2-ו 1 ץורעמ תועצה םויה יל שי .םישולש ליג ינפל הרקי
אל עגרכ .םידליה ץורע לע רתוולו 'ןכ' תונעל המלש השח יניא
םוש יתאצמ אל ןיידעו ,רודיבו חוריא תינכות שיגהל יתוא התפמ
אל 'דמחנ' והשמ םתס ליבשב .תמאב וילא תרבוחמ ינאש רבד
."םידליה ץורע תא בוזעא
סחי זא ךל היה .22 תב תייה םידליה ץורעל תעגהשכ
?םידליל דחוימ
הנורחאה הנשב קר .אל שממ תונושארה םינשבש תמאה"
,תאז םע .תמאב גאוד ,קבחמ ,ךר ךפהו םידליל יסחי הנתשה
דימת .הזל הלשב אל דוע ינא .אמא תויהל הצור אל ןיידע ינא
."הרקי הזש החוטב ינאו ,םישולש ליגב אמא תויהל יתננכת
םייתנשב םייחל ךרבח היהש יממ תדרפנ ןורחאה ץיקב
?זאמ ךיילע רבע המ .תונורחאה יצחו
רבד הז יכ ,ךכל יתלגרתה אל .דבל םישדוח העבש רבכ ינא"
תעדוי ינאו ,וישכע יל בוט לבא ,וילא לגרתהל הצור אל ינאש
הפוקת םג ומצעל בייח םדא .הניפל רבעמ יל הכחמ הבהאהש
יכ ,הל עיגמה דובכה תא וזה הפוקתל תתל םיבייחו ,'דבל' לש
.דואמ באוכו השק יל היה םינושארה םישדוחב .תואבל הנכה וז
,ערש לככש הנימאמ ינא .השולת יתשח .םייחב יל ךפהתה לכה
וז .השקו ער שממ היה ילו ,הדימ התואב בוט היהי ךכ רחא
ילזמל .לכהמ ןמז קספ יתחקל .שפנ ןובשח לש הפוקת התיה
יתבתכ .יתובשחמ םע תויהל יתלכיש ךכ ,יתדבע אל קוידב
התיה וז .ףוסה דע םירבדה תא תווחל ימצעל יתתנו ,ןומה
."דדומתהלו םש ראשיהל ץמואה יל היהו המינפ יכותל תולכתסה
?גולוכיספב םג תרזענ
תולכתסהה לבא ,הנש יצח ךשמב גולוכיספ לצא םג יתייה ,ןכ"
."ריעצ ליגמ יתוא םיוולמש ךרוצו הנוכת איה המינפ
?קפואב שדח רבג שי ,וישכע הרוק המ
ינא .רגובו רבוחמ ,יתימא היהיש הזל הכחמ ינא .דחא ףא ןיא"
תארקל ,ומצעמ הרקי הזש תעדויו ולש תא תושעל ןמזל תנתונ
יל שי .הרקיש השח ינאש המב תקדוצ דימת ינא .םישולש ליג
.ןהל תעמשנ ינא דימת אל ירעצלש קר ,תוקזח תויציאוטניא
םג הלוכי ינאש רורבו ,ףוסה דע ,ילאטוט הז תבהאתמ ינאשכ
רבג ללגב בלה יל קסרתה הדיחיו תחא םעפ .הזמ עגפיהל
ןמז הברה יל חקלו ,אבצב ,םירשע ליגב היה הז .יתוא בזעש
בהאתהל ימצעל יתתנ אל ןכמ רחאלש םייתנשב .ששואתהל
אלמ םדא ינא יכ , ימצעל יתרזח טאל טאל לבא ,תמאב
."הבהא
.שטפוק ליג םע ןמור רבעב ךל היה
ונחנא .םינש שש ינפל םישדוח המכ לש רצק ןמור היה הז ,ןכ"
שיא אוה יכ יבלב המח הניפ ליגל היהת דימת .םויה דע םידידי
."יטנגיליטניאו שיגר ,םיסקמ
,12 תב תייהשכ ,ךיירוה ישוריגש תבשוח תא
?םיסחי תוכרעמ תלהנמ תא ובש ןפואה לע ועיפשה
.ךיאו המכ יל רורב אל ןיידע יכ םא ,עיפשה הזש קפס ןיא"
ונלש החפשמה .תושדח תוחפשמ ונבו שדחמ ואשינ ירוה
ףוסניא שי החפשמלש יתדמלו ,תאז תובקעב דואמ הבחרוה
לש תויועטה לע רוזחל הצור אל ינאש יל רורב .תויצאירו
םע המלש יכה היהא הבש הדוקנל עיגהל הצור ינאשו ,ירוה
הנתמהה םצע .ילוכ לכ תא הזב עיקשא זאו ,ילש הריחבה
הז - תועטל אל ידכ רהמל אל הטלחההו ,ןוכנה רבגל ילש
."ירוה ישוריגמ יתחקלש והשמ קפס אלל