Make your own free website on Tripod.com

םידליה ץורעב תוכוס
26/9/99

התחנה תרפא
השנמ דדוע םע דחי
ןוריחא תאילו

היה הנשה אשונה
ןוריחא תאיל .םיאיש
םשה תא שי הלש הנייצ
,םתשולש ןיבמ רתויב ךוראה
תרפא....העתפה העתפה לבא
הקיזחמה וז םצעב איה
ךורא יכה םשה ראותב
:יעצמא םש הל שיו רחאמ
ןטייר הנוי תרפא

רובשל הסינ דדוע
הכוסה איש תא
תרפאשכ .רתויב הנטקה
הקחצ איה ותוא התאר

הנייאר תרפא
,הקילח יקימ תא
הייחשב לארשי ףולא