Make your own free website on Tripod.com

םדגטס

8/5/99


תינכות ,"םדגטס"ב החראתה תרפא
:תייחנהב 2 ץורע לש רקובה
ינדג יריש ,ןלוג ישי ,בוקאילופ לעי
ינרק ישיו

תוטלקהמ תחא דוע תאז
איהשכ הקותמה תרפא לש
התוא וארה םעפה .הנטק התייה
דצב....בל ומישת םאו ,ןולסב תדקור
תא הילא ופריצ לאמש
דקרמה קוניתה ,"יבייב"

תרפאש םידכה םה ולא
איהשכ הקימרק גוחב הניכה
הנטק התיה

"תמלוח ינא" תא הרש תרפא
הלש שדחה עפומה תא חתופש
איה וילע ,"תומולחה לש תרפא"
תומולח לע רפסמש עפומ הז" :הרפיס
דחא הליל ךותל עסמ ןמ ,םיגוס ינימ לכמ
םיכייש םצעבש תומולח םירבוע ונחנא ובש
םימלוח םלוכש םילגמ ונחנא םצעבו םלוכל
םגו ןטק התא םא םג ,תומולח םתוא תא
הקירפאב רג התא םא םג ,לודג התא םא
שי רתוי וא תוחפ ונלוכל ,ןיסב וא
רבדמש עפומ הז .תומולח םתוא תא
"םידליל םגו םירגובמל םג


םיעיפומ תרפא םע דחיב
:םהיתומשש םינדקר 4
,ןינקו יבוק ,ןמטוג ימיש
ביצי רפועו לגלש ןולא


התיה תרפא תינכותה ףוסב
ךות לא תועבטה תא עולקל הכירצ
איה .(לבגומ ןמזב) םיציפשה חול
תועבט 5 עולקל החילצה