Make your own free website on Tripod.com

ביבאב שש
30/3/99

ינשה יחה רודישה היה הז
"ביבאב שש"ב תרפא לש


רודישה תא התחנה איה
השנמ דדוע םע דחיב
ןוריחא תאילו

תרפא "הרובש הצמ" קחשמב
הפוצה תא ענכשל התסינ בוש
םיסרפ חיוורהל ךישמהל וקה לע

"בהזה זוגא" קחשמב םג
הפוצל העיצה תרפא
רתוול אלו תוסנל ךישמהל
רהמ ךכ לכ