Make your own free website on Tripod.com

ביבאב שש
2/4/99

המכ םלוצו הליגרה ותנוכתמב היה אל הזה רודישה םג
וז איה תרפא ,םעפה .גחה ללגב ןכל םדוק תועובש
תבתכה תלצבח ,רויכ תב המא - םידיקפת המכ המליגש
המא לש תבה ,תפקרו


הדיחיה לארשי תב התייה המא
םיירצמ תאיצימ הטמתשהש
(ירסומ לט :הנומתב דוע)

הרקיס תבתכה תלצבח
הבתכה תא

הרפיס ,תבה ,תפקר
רעצמה עוריאה לע