Make your own free website on Tripod.com

ביבאב שש
24/3/99

ןושארה יחה רודישה היה הז
"ביבאב שש"ב תרפא לש

רודישה תא התחנה איה
ינורזע ידעו יאני לכימ םע דחיב

תרפא "הרובש הצמ" קחשמב
לע התייהש ,ןח ,הדליל העיצה
דוע תחקלו רמהל ךישמהל ,וקה
סנא'צ

דליל "בהזה זוגא" קחשמב
זא ,ליגר זוגא אצי קחישש
דוע ול תתל הטילחה תרפא
ידכ קשב הציצהו תונמדזה
סרפב תוחפל הכזי אוהש
!!!הדומח הזיא....ןושארה