Make your own free website on Tripod.com

םידליה ץורע דעצמ
רמגה
30/8/99

רודישב רדוש לודגה רמגה
.הילצרה ינפלואמ יח
וחתפ ינבא םותו ןטייר תרפא
ףתושמ רישב עפומה תא

תרפאל המבה תא הניפ םות
םידליה ץורע יחנמ ,הירבח ראשו
ןושארה רישה תא רישל
"ונחנא הז םידליה ץורע"
,רהוז-רב לעי :לאמשל ןימימ)
לכימ ,ןטייר תרפא ,ןירובד הנד
ףשר דורמנ ,ירסומ לט ,יאני
(רבוסס ליגו

דיל ודמע םידליה ץורע יחנמ
,חצנמה רישה הכזי וב לספה
ףוסב הלגתהש
(השנמ דדוע) שנשנמכ
(ילאירא ליגיבא) גילגלגיבאש דועב
יתימאה לספה תא הבנג

תא הקיזחה תרפא
תואצות ויה הב הפטעמה
בוהאה רישה .להקה תריחב
היה להקה לע
,"םימיזגמ ונחנאש ןמיס"
ברימב תיבב םיפוצה םג וכיז ותוא
רישכ רחבנ אוהו תודוקנה
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!רושעה