Make your own free website on Tripod.com

םירוענ תומולח

(11/8/99) ןונגסתשדקומ םידליה ץורע לש ץיקה תנוע
.םיריעצה םיפוצה לש תומולח תמשגהל
םירמגנ אל תומולחהש ררבתמ לבא
ךמצע התא רשאכ אל וליפא ,םעפ ףא
,ןוריחא תאיל ,ןטייר תרפא .ץורעב החנמ
לע םירבדמ ירסומ לטו השנמ דדוע
לעו םידלי רותב םהל ויהש תומולחה
םישגהל םיווקמ ןיידע םהש הלא


ןהכ רינ :תאמ

לש תובוב ומכ רתוי םיארנ םידליה ץורע יבכוכש תורמל
םיפוצרפ - רחא רבד לכ רשאמ רטלש ידי לע תולעפומש םותיפ
םינומזתב םייניעב םילבלפמו םידקור ,םירשש פא-קיימ יסומע
תא העיזה תסרונ םהל םגש ,םדו רשב םישנאב רבודמ - םיקיודמ
עובשכ ינפל :הקצומ העידי לע תססובמ וזה העיבקה .רופיאה
ונלהינש המיענ החישב .הדנומיל םתיא יתיתשו םיבכוכה םע יתשגפנ
הרובח - ןטייר תרפאו ןוריחא תאיל ,השנמ דדוע ,ירסומ לט יל ורפיס
לע - ןוכנה ליגב יתייה םא ץירעמ דואמ יתייה יאדוובש םישנא לש
תוכפתשהל הליעה .םידלי רותב ויה םה ךיאו םהיתופיאש ,םהיתומולח
,ץורעה לש םישרמה ינויזיוולטה עצבמה התיה וזה תינירכס טעמה
תומולח טסוגוא-ילוי ךלהמב םש (ומישגי דועו) ומישגה ותרגסמב
.םולח החלש אל ,ןוכנ יתנבה םא ,רהוז-רב לעי הדליה .םידלי לש
תונוריט סיסבב רקבל ,םידליה ץורעב החנמ תויהל - הלש תומולחה
.םמצעמ ומשגתה רבכ - רבוסס ליגמ המיתח לבקלו
?"סוטשש" לש םיחנמה תויהל םתמלח םתא םג זא
לבא ,םידליה ץורעב תויהל רדגומ םולח יל היה אל" :ןטייר תרפא
.םירישו םירופיס יתבתכ םג .דוקרלו רישל יתיצר הדלי יתייהש זאמ
רתוי יתקסעתה זאו ,ונתשה טעמ ילש ןיינעה ימוחת תורגבתהה ליגב
."טרופסב
.ילש לודג דואמ םולח היה םידליה תורעב בלתשהל" :ירסומ לט
בלתשהל היה דחאה - םיירקיע תומולח ינש יל ויה אבצה ירחא
.ןורטאיתב קחשל - ינשהו ,םידליה ץורעב דחוימב ,היזיוולטב
תוריירק יתש בלשל רשפאש םיזיעלמה לכל חיכוהל בושח יל היה
התואב - םידליו םירגובמ - םילהקה יגוס ינשל סחייתהלו ,הלאכ
,םולחה תא יתמשגה יתררחתשהשכ .ףיכ ותואבו תוניצר לש הדימ
.סרפב דיקפתה לע יתיכז וליפאו "העבש" הגצהב יתפתתשה
תופרטצהה ."ירמאק"ב השדח הגצה לע תורזחל סנכנ ינא רבמטפסב
.ןורטאיתב תובלתשהמ תכבוסמ רתוי תצק התיה ,בגא ,םידליה ץורעל
."סיט סרוקל לבקתהל תוסנל ומכ הז ץורעב החנמ תויהל עיגהל
ץורעב אצמנ ינא .הלבקה תוניחב לכ תא וכסח ינממ" :השנמ דדוע
ךסב ינויגה יד הז .טושפ רתוי היה לכה הלחתהבו ,םקוה אוהש זאמ
םיל"כטמרהש המ רובעל ךירצ היה אל ןושארה ל"כטמרה םג .לכה
אל ללכב ינאש איה תמאה .דיקפתל תונמתהל ידכ ורבע םינורחאה
."ץורעל םויה לבקתמ יתייה םא עדוי
?םשגתהש םולח התיה ץורכל תופרטצה ךרובע םג
תויצפוא ללכב ויה אל .להק ינפב עיפוהל היה דלי רותב ילש םולחה"
.וב רשכומ תמאב ינאש יתשגרהש דיחיה רבדה היה הז ,תורחא
איה ילש הפיאשה .ןמז רתויש המכ ךרואלו ,רדבל אוה ילש עוצקמה
ןומה ומכ עמשנ הזש עדוי ינא .םידלי לש רוד יתלדיגש תעדל
ילש היעבה .הנממ דחופ אל ינא ,בוט רבד הז תוירחא לבא ,תוירחא
וא רבוע דחאש םעפ לכ .םירמגנ אל טושפ םהש איה תומולח םע
."שדח דחא םירצוי ,םשגתמ
דואמ דימת .םייק היה אל ץורעה הדלי יתייהשכ" :ןוריחא תאיל
.םולח שממ היה אל םעפ ףא עיפוהל לבא ,קחשלו רישל יתבהא
ןפואב םירושק ויה דימת םהו ,תומולחה תא יל ועביק יד תיבב
.הרומ תויהל היה ילש ןושארה םולחה ןכל .םידומילל רחא וא הזכ
,ןוראה לע תוריינ הקיבדמ יתייהו ,םיחכונ תמישרו ןמוי יל ויה
אל םירומ יכ ,ןמזה םע הזמ יתדרי .חול ומכ םהילע תבתוכו
ץורעב ילש דיקפתבש תבשוח ינאש תורמל ,קיפסמ םיחיוורמ
תיתרומ תויהל אל תלדתשמ ינא .ךנחמ דואמ והשמ שי םידליה
.תימונורטסא תויהל יתיצר ךכ רחא .הזמ והשמ יב שי לבא ,יידמ
ונייה .םיבכוכה לע הברה יל ריבסה ילש אבאש הפוקתב היה הז
הבודה תא יל הארמ היה אוהו ,בלכה םע לגרב לייטל םיכלוה
ךיאו הכישמה חוכ לע יל ריבסמו ,הנטקה הבודה תאו הלודגה
םולכ יתנבה אל ללכ ךרדב .ללחל עקרקהמ םילפונ אל םישנא
,ןיד תכרוע תויהל יתיצרו ,םולח יתפלחה זא ,ולש םירבסההמ
התפמ דואמ הארנ הזה עוצקמה .'ייא.לא יטילקרפ' ללגב רקיעב
.ילש יומס םולח היה תרמזו תינקחש תויהל ילוא .וזה הרדסב
דומלל יתלחתה .םיבושח יכה יל וארנ םידומילה דימת לבא
,יצחו הנש ךשמב היגולוכיספו םוסרפ הנש יתדמל - םימעפ ןומה
.'ןומיר'ב הקיסומ תצק םג יתדמל .םיפי דואמ םינויצ וליפא יל ויהו
ותואב רתוי יתוא הכשמ המבהש ללגב קיספהל יתצלאנ םעפ לכ
."רחואמ אל םעפ ףא הז דומלל .עגר
?םכלש גשומ יתלבה םולחה והמ
יתניימד .יתימאה .רקסואב תוכזל יתמלח דלי יתייהשכ" :ירסומ
אל ינא .לספה תא יל קינעמו המבה לע הלוע ןוסלוקינ ק'ג ךיא
."וזכ השוחת יל שי לבא ,המל עדוי אל .םשגתי הזש ןימאמ תמאב
םעפב םלענ אוה לבא ,אפור תויהל היה ילש רחא םולח" :השנמ
אל הזש יתנבה זא ,'ב התכב היה הז .דיה תא יתרבשש הנושארה
."םיקרזמהו םיטחמה לכ יליבשב
הברה םישגמ השנמ דדועש םולח אוה ילש יוושכע םולח" :ירסומ
,לוכי יתייה םא .טעמכ ,םלועב םוקמ לכב תויהל אוהו ,ינממ רתוי
.עסונו ילש םירבחה לכ תא חקול ,יטרפ סוטמ וישכע רכוש יתייה
וצרו תירבה תוצראלו הקירמא םורדל ועסנ ילש םירבח הנש ינפל
הדובעה םע יל שגנתה הז יכ ,יתלוכי אל לבא ,םהילא ףרטצאש
."ץורעב
תובכוכהמ תחא תא שגופ ינאש אוה ילש עורפ יכה םולחה" :השנמ
הליחתמ ןייאר גמ ךיא לשמל יתניימד .יב תבהאתמ איהו תוידווילוהה
יפוסב יתבהאתה רענ יתייהשכ רבכ .'ליה גניטונ'ב ומכ שממ .יתיא
םישגהל לדתשמ ינאש םולח תמאב הז ,םלועב םילויט יבגל .וסרמ
ארונ םלועה .תויחל האירבו הנוכנ ךרד יל תיארנ וז .רתויש המכ
,ןדעה-ןג תא םש יתיליגו ,לשייס ייאל יתעגה הנש ינפל קר .ןיינעמ
."םירופיצו םיבצ םע
."םיגשומ יתלב תומולח ויה אל םלועמ יל" :ןוריחא
קילדמ םוקמל העיגמו םלועב תלייטמ ינאש םעפ לכ" :ןטייר
הזש ןבומכ .וב רוגו תרבועו לכה תבזוע ינא ,והזש הטילחמ ינא
.תפרצב ראולה קמע היה יתוא ספת יכהש םוקמה .ףוסב הרוק אל
,םידליהו ילעב םע רובעא וילאש םוקמה הזש תמלוח ןיידע ינא
."ןיי ןיכנו םש היחנ ונלוכו
?וישכע םימלוח םתא המ לע
החפשמ םיקהל םגו ,יתמשגה רבכש םולחה לע רומשל" :השנמ
."בורקה חווטב רבכ ,םידלי תושעלו
הצור ינא .תרשואמ תויהל אוהו קנע דחא םולח יל שי" :ןוריחא
תעדוי אל ינא .תרדהנ השגרה וז יכ ,תימיטפוא דימת תויהל
רתויש המכ תויהל תלדתשמ ינא ןכלו ,הזל יתוא ליבוי המ קוידב
טילקת איצוהל םולח יל שי ,הזמ ץוח .םישדח םירבדל החותפ
."ילשמ
קלח יתמשגה .תינקחש תויהל תמלוח ןיידע ינא" :ןטייר
אלש הברה דוע שי דימת לבא ,םוחתב ילש תופיאשהמ
."ומשגוה
תויהל אוה םהלש םולחהש םידלי לע םכתעד המ
?םידליה ץורעב םיחנמ
השנמ דדוע םע רתוי ההדזי דליש יעבט יד הז" :ירסומ
דלי יתייהשכ .הככ היה דימת הז .ולש הרומה םע רשאמ
."ילדוד ומכ וא 'הז והז' לש םיחנמה ומכ תויהל יתיצר
."אבארב תויהל יתמלח ינא" :השנמ
הז .םימלוח םידליש אוה יניעב בושחש המ ,ללכב" :ירסומ
םלוח ינאש תומולח רוכזל אוהו ,ילש רחא םולח יל ריכזמ
הזב םחליהל יתיסינ .יתוא לכסתמ דואמש ןיינע הז .הלילב
דיל טע םע תרבחמ יתמש וליפא ,תירשפא ךרד לכב רבכ
."רזע אל הז םג לבא ,הטימה
ינאש המ תא ןיבהל אוה ילש םולחה ,הזה רשקהב" :השנמ
ידכ םולח לש הנבהמ הבוט רתוי ךרד ןיאש בשוח ינא .םלוח
."לועפל ךירצ ךיאו תושעל ךירצ המ תעדל
ריכזמ הז .םהלש םולחה הזש םידלי ןיבהל הלוכי ינא" :ןטייר
םידליה ץורע .תיאבצ הקהלב תרשל ילש םולחה תאו יתוא יל
יווה םע םוקמ - םעפ לש תויאבצה תוקהלה ומכ תצק הז
."וב םידקורו םירשש ,םידחוימ הקימנידו
ויהי הליהתו םוסרפש רוסא .הז תא תבהוא אל ינא" :ןוריחא
ללגב אל ,ךב רעוב הז יכ רישת - רישל ךל אב םא .הרטמה
חרכהב אל התא םסרופמ התאשכ .םוסרפ שפחמ התאש
הז הככ ,בוט .הרבחל םרות התאשכ רשואמ התא ,רשואמ
."תוחפל ילצא דבוע
?םינש רשע דועב םכמצע תא םיאור םתא הפיא
םיחווטל ןנכתמ אל םעפ ףא ינא .עדוי אל תמאב ינא" :ירסומ
ךישמהלו היזיוולטב חתפתהל דואמ חמשא .םיכורא ךכ לכ
בלתשהל םג הצרא םינש רשע דועב ילוא .ןורטאיתב ליבקמב
."תונויער םוזיל ,בותכל ,ךורעל ,רתוי םייביטאירק םימוחתב
טילקהל הווקמ ינא תובורקה םינשה רשע ךלהמב" :ןוריחא
טרסב ףתתשא ינא ,םידלי ירפסו הריש ירפס המכ םסרפל ,םובלא
תוחפל הבש ,החפשמ ןבומכ יל היהתו ,חוריא תינכות שיגא ,דחא
היהיש יתמלח םעפש יל ריכזמ הז .ץמואמ היהי םידליהמ דחא
תורדסה לכ ומכ ,םידלי ןומה רובע תנמוא החפשמ היהיש תיב יל
.יבו ילעבב יולת הז ,הרקי הז םא תעדוי אל ינא לבא .היזיוולטב
."ןפו רופיא ילב רדתסהל לכוא ינא המכ דע תעדוי אל ינא
לייטמ ,םידלי םע יושנ ,רשואמ ימצע תא האור ינא" :השנמ
."םצעב ,וישכע ומכ טעמכ .היזיוולטב דבועו םלועב