Make your own free website on Tripod.com

תושגרה לש תרפא
(בירעמ ןותיע) "ןונגס" ףסומ
17/3/99

היזיוולט תורדסב הבכיכ ,םידליה ץורע תא השבכש ירחא
םידליל דיחי עפומב ןטייר תרפא תאצוי ,ןורטאיתב הקחישו
םיעוגעגו האנק ,הטרח ,הבהא לע תרבדמ איה "ןונגס"ל ןויארב .רעונו

לארוק רוא :תאמ

ןמזה טעממ רכינ קלח ,27 ליגב .םיכרד תשרפ לע תאצמנ ןטייר תרפא
,םידליה ץורע לש תוקיתווה תובכוכה תחא .שפנ ןובשחל שדקומ הלש יונפה
ןירובד הנד ,יאני לכימ ןיב דובכ לש םוקמ המצעל השבכ םינשה ךשמבש
,םידליה ץורעב תועפוהה ןיב ןוזיא לע רומשל - הסנמ ,רהוז-רב לעיו
הלודגה הבהאהו ("הבהא יקחשמ") היזיוולט תורדסב םייזכרמ םידיקפת
עפומב תאצוי איה םיבורקה םימיב .("תודשב ךלה אוה") ןורטאית - ןלוכמ
רמזחמ ,"תומולחה לש תרפא" :יפכפכ ןורי ידי-לע היתודימל רפתנש ,דיחי
םינדקר העבראב תפקומ ,תדקורו הרש איה .קר אל לבא ,רעונ-ינבו םידליל
.ידעלג ביבא דקפומ הקפהה לעשכ ,םירגבתמל יו.יט.םא ומכ .םיבוטח

םייתנש רבכ תכשמנש תרשואמ תיגוז תכרעמ ךותב קומע איה ,ןיבל ןיב
היצמרופניאה לכ ךרעב תאז לבא ,סייט אוהש רפסל הנכומ םג איה .יצחו
הנשב .תושגר לע רבדל היעב הל שיש אלו .ןיינעב בדנל הנכומ איהש
.תמא לש הביל וזיאל עיגהל הסנמ ,הלש תופילקה תא תדרגמ איה הנורחאה
.תרמוא איה ,"תושגרל הפושח הפוקת וז"

ווילש תושקה תושוחתה ךותמ האצמ 14 ליגב ,ושרגתה הירוה 12 ליגב
התלע רבכ 18 ליגבו ,הבוגל הציפקב תיצרא בהז תיילדמ גישהל חוכ התוא
ץורע תבכוכ .זיב-ואושל ריהמה לולסמה לע םמיעו תיאבצ הקהל ידמ לע
איה דיחי תינכות .קופיסב חנאיהלו הפתכל רבעמ לכתסהל הלוכי םידליה
יטוטמק םעו ילמינימ רופיאב ,סני'גב םג ,תיתימא הפי איה .ןמז לש ןיינע קר
ידכ קר ,שגרה יקמעמל התיא יתללצ .ךרפמ הדובע םוי לש וברעב תופייע
םיעגרב .הירוחאמ רבכ תורעס הברה ,27 ליגבש תולגלו הרזחב תולעל
.סיופמ ךויח ןמתסה םירחאב ,םידאה ףאהו וקירבה םייניעה םימיוסמ

ילואו ,תינשגר דואמ ינא" .תרמוא איה ,"םייאמ הז תושגר ךותל לולצל"
יכה רבדה הז תושגרו ,םיימיטניא םירבד ףושחל תדחופ ינא הז ללגב אקווד
הגרדהב לבא ,יטננימודה היה יבש ינשגרה דצה ,הדליכ .םייקש ימיטניא
ךישמהו ,ושרגתה יירוהו 12 תב יתייהשכ ליחתה הז .ינתלכש קלח יב חתפתה
םשו אלמ לורטנוקב תויהל תבייח תא .ייחב יזכרמה קלחל ךפה טרופסהשכ
לצנל יתשרדנ ,ביבא-לתל יתרבעשכ ,רתוי רחואמ ליגב .תושגרל םוקמ ןיא
,םישדח םיללכ םע השדח ריעב .בטיה ותוא הריכמ ינא יכ ,הזה דצה תא רתוי
תא יתרחב ובש עוצקמבש תורמל ,שארה לע יתכמסשכ רתוי תנגומ יתשגרה
הלודגה הבהאה ומכ הז קחשמ ירובע ,ללכב .ןמזה לכ תושגר ליעפהל תבייח
םיילגרה ,המבה לע ינאשכ תבהואמ הרוחב לש תויזיפ תושוחת יב שי .ןלוכמ
".הבהא .ןובאית יל ןיא ,הקזוחב קפוד בלה ,תודעור
.הטרח
.הטרח ,הזה שגרה םע רדתסי ותעדב יופש םדאש תבשוח אל ינא"
תלקוש דואמ ינא ,הטרח תווחל אל ידכ .וילא עיגהל אל תלדתשמ ינא ,םלוכ ומכ
הזו ,יהמ היציאוטניא יתדמל תונורחאה םינשב .שארהמ הדובכ - בוש .םירבד
.ילש היציאוטניאל דואמ יתרבחתה .הטרחל עגונש המ לכב יל עייסמ דואמ
המ הזש יתעדי ירה יכ ,אטח לע הכמ ןכמ רחאלו םירבד השוע יתייה ,רבעב
יתבשקה אל .ףוסה דע ילש ןטבה םע יתכלה אל תאז לכב המל זא ,תורקל ךלוהש
יתדמלש ינפל .דחפו היציאוטניא ןיב לבלבל הייטנ שי םימעפל לבא .ימצעל
דומלל ליחתהל םא המלידב יתייהו ,םידליה ץורעב החנמ יתייה רבכ קחשמ
,דומלל ליחתהל התמ ינא ,הללאי ,יתרמא דחא םוי לבא .הדובעה לע רתוולו
.םש דובעל יתרזחו םידליה ץורעמ בוש ורשקתה ןכמ רחאל הנש .הז םע יתכלהו
,יתרמאו םידליה ץורע תא יתבזעשכ .ונמזב תוטרח ויה אלש אלו .היציאוטניא וז
,תאז לכב .הטרח תוטיבצ הברה הז ירחא יל ויה 'דומלל תכלוה ינא ,ה'רבח ,ייב'
אל ינא' ,ימצעל יתרמא .העפשה הברה םע והשמ הז ץורעב החנמ תויהל
"?יתישע המ .'תילמרונ
.האנק
יב ןנקמ אל הזה שגרהש רמוא אל הז .אנקמ אל יסחי ןפואבש םדא ינא"
.הבהאב דחוימב .םישנאהמ לודג קלחל רשאמ הנוש ןונימב לבא ,םימעפל
תעדוי טושפ ינא .ילש הבהאה תדימל רושק אל הז .יגוז-ןבל תיאנק אל ינא
האנקמ יתייה ,הדלי יתייהשכ .םוקמ םושל יתוא ליבוי אל הזה שגרהש
תא ריבגמ .םצפח זוחמל ועיגהש םישנא .םמצע םע םימלשש םישנאב
ץורימב תויווג לע ךורדל תוצרל יל םרוג אל לבא ,טלחהב ?היצביטומה
ינא ,םיחילצמ םישנא האור ינאשכו ילש םירושיכל תעדומ ינא .החלצהל
שיש תעדוי ינא .הלוכי ינא םג ,םשל ועיגה םה םאש ימצעל תרמוא קר
תדבוע ,ליבקמב םירבד המכ השוע ינא םאש םיבשוחש םינטק םישנא
קיפסמ אל ינאש הארנכ ,היזיוולט תורדסו ןורטאית השועו םידליה ץורעב
לכ תא תבהוא טושפ ינא לבא ,םימוחתה דחאב עצקמתהל ידכ הבוט
."הלאה םימוחתה
.הבהא
לבא ,ילש תיטרפה הבהאה תא ראתל ילב הבהא לע רבדל יל השק דואמ"
.ולש תויטרפה לע וזה תילמינימה הרימשה תא יגוז-ןבל תבייח ינא
תכלוה קרש הלודג ארונ הבהא יל שי .טעמ-יתמל הריאשמ ינאש שגר הז
.יסיסבב בהוא םדא ינא יכ ,היהי דימת הזש תעדוי ינא ,תמצעתמו
."הז לע רבדל יל השק הבהא לש הלאה תויומכה ללגבו ,תיטנמורו המח ינא
.תינפוג תועדומ
.דוקרל יתלחתה ,27 ליגב ,םואתפ .תדקור ינא שדחה עפומב"
הזו םירבג העברא םע המבה לע ינא .ירובע קתרמו שדח יוליג היה הז
תויטנמור תולמש לע יתרתיו הנורחאה הפוקתב .תוישנל יתוא רביח
היה עפומה תארקל תורזחב .םיאימחמו םידומצ םידגב תבוטל תופנפנתמו
היה הז .ריקל ריקמ תוארמ אלמ םלואב ימצע תא תוארל השק דואמ יל
הלחתהב .םירוטינומב ימצע תא תוארל הליגר ינאש תורמל ,השק ךילהת
קיזחה הז לבא ,תוארמל בגה םע דוקרנש ה'רבחהמ יתשקיבו ןמחתל יתיסינ
תיתרוקיב דואמו ץוחבמ ימצע תא האור ללכ ךרדב ינא .םייתעש ישוקב
ךלהמב ימצע םע החונינ תויהל השק דואמ יל היה .האור ינאש המ יפלכ
הזה עוצקמה .הזל המרת וניניב הרצונש האלפומה הימיכה לבא ,םידוקירה
תויהל ,לכב ןייטצהל תבייח תאו ךתוא םינחוב דימת םישנא .ינעבות דואמ
התייה אל ,דבלב ןורטאית תינקחש יתייה םא .אלפנ תואריהלו תרשכומ
ליבשב לבא ,םינפב ןוק'צח יל חמוצ היה םא וא ג"ק 2 הלעמ יתייה םא היעב
."לק הז דימת אלו ,םייח תחמש תולגלו ןיוצמ תואריהל הכירצ ינא היזיוולטה
.ליגל סחיה
.יארחאו בייחמ דואמ ליג ומכ יל עמשנ הז .26 ליגמ יתדחפ ארונ 25 ליגב"
ףדמ-ייח לעבו ירזכא יד אוהש םוחתב תדבוע ינא .הדלי אל רבכ תא ,והז
לומ דומעל רמואש המ ,םויב םימעפ המכ רפאתהל יתוא בייחמש ,םירצק
םש היה אלו םייניעל תחתמ עיפומש שדח טמק לכל תעדומ תויהלו הארמ
ינא ,תינצחש עמשיהל ילבמ תאז רמול ךרד ןיא ירעצלו ,תאז םע .םעפ
.הביבסהמ הז תא תעמוש םג ינא .ןמזה םע תחבתשמ ינאש השיגרמ המ םושמ
םישנ .ילש ליגב םיליחתמ קר םירבדש תבשוח ינא .יתוא דיחפמ אל ליגה
תבהוא ינא .חוטבו רתוי םלש ,ירותסמ והשמ ןירקהל ליגה םע תודמול
תוארל תינהנ ינא .ןיוצמ בצמב ללכ ךרדב ילש ףוגהש ךכ ,טרופס תושעל
תוחנמ םע העיפומ ינא םידליה ץורעב .ןמצע םע תומלשש 50 תונב םישנ
תקסועש ,'חופת' ילש תינכותב .הלמ וזיא ,םיימש ומוש ?תוריעצ .תוריעצ
יתיארנ הככש הנימאמ אלו תודלי ןומה תשגופ ינא ,רעונ-ינב לש תויעבב
ילש ליגה-תבכשב .הז םע יל בוטו ,הלודג תוחא וזיא ומכ השיגרמ ינא .םעפ
ינאש תוביסה תחא .הז םע היעב יל ןיא בגאו ,תיתודלי דואמ השיגרמ ינא
תונרקסה .םהלש החוורל תוחוקפה םייניעה הז םידלי םע רדהנ תרדתסמ
."תילדנ יתלבה
.החפשמ
ילב ,ןוחטיבו הנגה הז .לכה הז החפשמ .םיממ ךימס םדש םירמוא םתס אל"
,ךתוא בוהאל וקיספי וא ךתוא וטפשי אל םלועל םה .ישעתש תואיגשל רשק
תונורחאה םינשב .תויועט ןתוא ללגב עגמ ךתיא וקתני םירבחה םא םג
,הדיצה תצק ימצע תא יתחקל ןישוריגה ירחא .ילש םירוהל יתברקתה דואמ
קיחל יתרזח םצעב וישכעו ,ולש בחרמה תא םהמ דחא לכל רשפאל ידכ
תוחורא ומכ ,םייתחפשמ םיעגרמ הז ילש םיקזח יכה תונורכזה .ילש החפשמה
םע לכמ רתוי הצור יתייה הז תא .םוח הברה .םוחו דחיב םילויט ,גח
םיבורקה םישנאה דחא איהש ,ילש אתבס .יל היהתש תיטרפה החפשמה
ךרד היח איה תמיוסמ הדימב .ילש תבקונ יכה תרקבמה איה ,רתויב יל
,המישגה אלו תושעל התצר איהש םירבדה ,הלש תומולחה תא ילש םייחה
טושפ אוה ,תורבדמ וניתש לע לכתסמ ילש אבאשכ .הזמ תינהנ דואמ ינאו
,ינאש םירבדה תא הל רמול ומצעל השרמ אל אוהו ולש אמא איה .םעפנ
תאש ומכש ,ילש יטרפה יתחפשמה אתה תא .הל רמול הלוכי ,הלש הדכנכ
המלשו הנכומ היהאשכ קר םיקהל הצור ינא ,תצק החוד ינא בל המש
בלה תמושת לכ תא ילש החפשמל ןתא ינא .הקיטנמור וזיא ךותמ אלו
,ןוזיא רסוח רצונ ,םישרגתמ םירוהשכ .שיש ןבומכ ?םיכסח .םלועבש
לומ תקרפתה ךלש הבורקה הביבסה .הבוט חורב םישענ ןישוריגה םא םג
,םוי ידמ טעמכ ילש אבא תא תוארל יתכשמה ונלש הרקמב לבא ,ךיניע
תא םהינפב הדירומ ינא .םיירהצ תוחורא ןוכאלו ןופלטב ותיא חחושל
והשמ חתפל יל םרג אל הז .ונב העיגפה תא ורעזימ םהש ךכ לע עבוכה
יל שי .ילש תוקוורה תא יתיצימ אל ןיידע ,טושפ .אוה ךופהנ .ןיאושינ דגנ
דחפ ןיא יב .אשניהל ךרוצ הזיא ןנקמ ןקלחבו ,30 תונב וטוטואש תורבח
,14 ליגב ץראה תפולא היהאש יתעדיש ומכ ,ןתחתא ינאש תעדוי ינא .הזכ
.םידליה ץורעב ךשמהבו תיאבצ הקהלב היהא ינאש יתעדיש ומכו
".יתעדי טושפ
.םיעוגעג
.תויצאוטיסלו תוחירל ,תונורכזל אלא ,םישנאל תעגעגתמ אל ינא"
םייתועמשמ םיעגרל ללכבו ,תעגעגתמ דואמ ינא ,אמגודל ,תודליב םיעגרל
יל היה אלו קחשמ דומלל יתלחתהש הפוקתל תעגעגתמ ינא .ייחב דואמ
קחשמל וידוטסל תעסונ ,תוריגמב םילקש תשפחמ יתייה .תחתה לע שורג
.לוממ התייהש היפאמב הלגייב הנוקו םיינפואב ןייטשניול םרוי לש
לכו גנירטייק שי ,ןבומכו ילש תינוכמב תורזחל העיגמ ינאשכ ,וישכע
.האנקב םיינפואב םיאבש םינקחש לע תלכתסמ ינא ,סוסקולה
."תרשואמ יתייה לבא הקוחש הרוגא יל התייה אל