Make your own free website on Tripod.com

16-ה שבכה

21/4/99

ןפג ןתנוהי לש ורפסל םידליה ץורע לש תרדהנ הקפה
דליהו ןפג ןתנוהי לש םתופתתשהב "16-ה שבכה"
:םידליה ץורע יחנמ תופתתשהבו ןוגמ לאינד
,ירסומ לט ,יאני לכימ ,רפט ירוד ,ןוריחא תאיל
ףשר דורמנו ןטייר תרפא ,ינורזע ידע ,השנמ דדוע



רישב
"םימערו םיקרב"

תא הקחיש תרפא
זורח תרבג