Make your own free website on Tripod.com

קת קית הל ךלה לכה
(1 שאר)

רבכ הירוחאמ .עגרל החנ אל ןטייר תרפא
היחנה ,"הבהא יקחשמ" הרדס ינימב העפוה
,"םיזובזב" תונכרצה ןיזגמ תשגה ,םידליה ץורעב
רעונה ןועושעש תא תוחנהל הלחה איה הנורחאלו
המצעל תלחאמ איה וישכעו .2 תיכוניחב "קת קית"
םיימשה ,הלש ומכ קפסה םע .טרסב קחשל הל אציש
לובגה םה

גרומ הרימא :תאמ

םיעיפשמ ,לרוגה וא ,לזמה םימעפלש ךכל החכוהה איה ןטייר תרפא
רתויה תורוחבה תחא איהש הז תא .רחא רבד לכמ רתוי ךדיתע לע
הלולע התיה איה לבא .דבל תוארל רשפא ןטקה ךסמה לע תופי
בוחרב תירקמ השיגפ אלול תינומלאו הפי הרוחב דוע םתס ראשיהל
העיצהו הבש לאיצנטופה תא דימ הטלקש ,ןוה האיבל תנכוסה םע
תרפסמ ,"קחשמ לע רבד םוש תעדוי אל ינאש הל יתרמא" .קחשל הל
םינש רבכ האיבל .יבגל השגרה הל שיש יל התנע האיבלו" ,ןטייר
יתמכסה .הדבוע .םישוח הל שיו תוקיתו יכה תונכוסה תחא איה ,קושב
יתוא חולשל הליחתה איהו ,דיספהל המ יל היה אל יכ תוסנל
,קחשמב רבד םוש יתנבה אל .םולכ זא יתעדי אל ,תמאה .םינשידואל
."ןויסינ ללכב יל היה אל
ריעצ ליגמ דוע העדי תינורש-תמרה ןטייר .קייודמ אל לבא ,ןוכנ הז
,םורד דוקיפ תקהלב אבצב התריש איה .היזיוולטל עיגת איה םעפש
,"תודעומ ינפ ןאל יתעדי אל יתררחתשהשכ" .באפב הרש סויגה ינפלו
ינאש יתעדי .יל סאמנ תצק יכ ,רתוי רישא אלש יתעדי" .תרמוא איה
."הפיאו ךיא יתעדי אל לבא ,היזיוולטל עיגהל הצור
ןשידואה רחאל .לגלגתהל וליחתה םיניינעהו ,ןוה םע השיגפה האב זאו
תמרדב דיקפת ןטייר הלביק השגינ וילא יעיברה וא ישילשה
יתרחבנ בוטה ילזמל" .םילבכב התלעוהש ,"הבהא יקחשמ" היזיוולטה
.ימוטא ץחל היה הז .דיקפתה לע ודדומתהש תודמעומה תורשע ןיבמ
ירחא .הז תא יתישעש הנימאמ אלו הרוחא םויה תלכתסמ ינא
עוצקמב ךישמהל הצור ינא םאש ימצעל יתרמא תאזה תוסנתהה
אל התאש ןיבמ התא םעוט התאש ירחא קר .דומלל תבייח ינא ,הזה
.ןייטשניוול םרוי לצא הנושאר הנש קחשמ תדמול ינא וישכע .םולכ עדוי
תניחבמ םג .ינבא יקאו ררוז תלייא יל וצילמה ולש רפסה תיב לע
."ליבקמב תדבוע ינא יכ ,חונ הז דומילה תועש
."םיזובזב" תא תיחנה ןיבל ןיב
יתיחנהש ,2 ץורעב תיכוניחה לש תונכרצ ןיזגמ היה 'םיזובזב' .ןוכנ"
םישדוחה תששבו ,םישדוח הרשע הצר תינכותה .רבייט יחצ םע דחי
אל ,הבוט תינכות התיה וז .עובשב םיימעפ הנרקוה םינושארה
איהש תבשוח ינאו ,יאנפו תונכרצ יאשונב הקסעש ,ידמ תירודיב
אשונ לכב ונקסע .הל התצקוהש השינהמ םומיסקמה תא הקיפה טלחהב
לככו ,תצק ןנערל וצר יכ הדרי תינכותה .לכה ,םיגוח ,ףסכ :ירשפא
הרשע ויה הלא .טסוגוא דע הארנכ ,דבלב השפוחב רבודמ יל עודיש
היה אל רבכו םיאשונה ולזאש דע ,םיאשונב םישודגו םיצחול םישדוח
."הלאכ םירבדו אסיכ תונבל ךיא לע ונרביד ףוסב .רבדל המ לע
?גניטיירה היה ךיא
לכב ונבבותסה .ץוח תובתכ ןומה ונישע .העשל תיסחי ,ןייוצמ"
רשי םידלי ,היהיש חדינ יכה ,ונעגה וילאש םוקמ לכבו ,ץראה
יל הרפיס וישכע השוע ינאש ןועושעשה לש תכרועה .ונתוא והיז
םוקמ לכב ,םידמעומ שפחל םינוכיתה ןיב הבבותסה איהשכש
אל ינא .ורעטצה םלוכ ,תדרוי 'םיזובזב'ש הרפיסו הסנכנ איה וילא
."תטטצמ קר ינא ,תישיא הז תא יתעמש
?בוחרב תובוגת תלביק
יתמהדנ ,ץיקב ,םידליה ץורעב םישדוח השולש יתיחנהשכ"
,'םיזובזב' ישדוח הרשעמ רשאמ םשמ רתוי יתוא והיזש תולגל
שיש רמוא הז .םידליה ץורעמ יתוא םיהזמש םישנא שי ןיידעו
תרכוז ינא .תירטסיה הייפצ ,ןמאיי אל טושפ ,רידא גניטייר םהל
אל ףיכ היה .בוחרב יתוא והיז רבכ םש יתעפוהש ירחא םויש
,םידומילה תבוטל םתוא יתבזעשכ ,ץיקה ףוסב .םש דובעל ילמרונ
."קושב יד ויה םה
?"קת קית"ב תא וישכעו
םידדומתמ ינש .םירפסמו תויתוא לש דמחנ דואמ ןועושעש הז .ןוכנ"
'סוש'ה קחשמ תא שיו ,םיבוביס השיש לש תרגסמב םהיניב םירחתמ
יכ 'חומ עוזעז' ןועושעשל אורקל יתעצה ינא .תינכות לכ ףלחתמש
."השק דואמ קחשמ ,תוחומ תמחלמ שממ אוה
?ריעצה רודל םירודישה תביטחב ןיידע תא המל
.ןויסינ תשכורו ליגב הלוע ,תמדקתמ םג ינא .תועצה יל ויה"
,לשמל ,יח רודישב יתיחנה םידליה ץורעב .רעונ םע דובעל ףיכ הז
החנמ ינא וישכעו ,תונויאר יתישע ךכ רחא .ןומה יל םרת הזו
הניחבמ םג ,השוע ינאש המ םע יל חונ דואמ עגרכ .דבל ןועושעש
וישכע השיגרמ ינא .ףושפש הזש הדבועה תניחבמ םגו תיפסכ
םישרודש םיבצמ ינימ לכב תלקתנ ,תומלצמה לומ ןוחטיב רתוי
."תויועטמ תאצל וא רתלאל ינממ
?האלה המו
ראשא אלש חטב .קחשמ לש ןוויכב רתוי ימצע תא האור ינא"
דואמ ינא .ףיכ הז עגרכ לבא ,ןמז הברה דוע םינועושעשה םוחתב
לש שדחה םלועה תא ינפב וחתפ םידומילה לבא ,היזיוולט תבהוא
אוה רתוי ותוא תדמול ינאש לככו קתרמו השק אוהש ,ןורטאיתה
לע דומעל ומכ ןיא ,ולש םסקה תא שי ןורטאיתל .רתוי יתוא הרגמ
היהי המ החוטב תויהל הלוכי אל תמאב ינא לבא .להק ינפל המב
ינא זא ,ךיא תעדל ילב יתעגהש ןאל יתעגה םויה דע .דיתעב
תוינכותב יתוא וארי דוע םעפש הנימאמ ינא .אבנתהל הלוכי אל
."םירגובמל
?תושעל הצור תייהש והשמ שי
ינא זא ,תירמאקה הישימחה תא תבהוא ינא .רדגומ והשמ אל"
דיקפתב רוטס ידמוקב יתעפוה םעפ ?אל המל :ימצעל תרמוא
."ףיכ הז םעפ ידמ .חרוא
?תרמז-תירצלמכ תדבוע אל רבכ תא
רוזחל הכירצ ינאש תבשוח אלו היזיוולטהמ תסנרפתמ ינא .אל"
תראשנ יתייה ,קחשמה םש היה ףסכ םא .תורצלמל הרוחא
לבא .הרבעש הנשב הפי יתחוורה ונממש םוחת ,תונמגודב
הקחדנ תונמגודה ,םידומיללו קחשמל רתוי שידקהל יתטלחהשכ
.המשנה ליבשב דצב ףסכה תא תצק חינהל ךירצ םימעפל .הדיצה
."דיתעל העקשה לש ןיינע הז
?ךמצעל תלחאמ תא המ
טאל ,תלשבתמ ינא םייתניב .רהמ רתויש המכ קחשמל עיגהל"
ינאש יתבשח םישדוח המכ ינפל דע םא .ימצע לש ץימב ,טאל
תלחאמ ינא .ןכש שיגרהל הליחתמ ינא טאל טאל ,הנכומ אל דוע
."בורקב טרס הזיא תושעל ימצעל
?ךל שי רבח ,ביבח ןורחאו
דחי ונחנאו ,םוחתהמ אוה .טרפל אל הפידעמ ינא לבא ,ןכ"
."והזו ,םישדוח המכ רבכ