Make your own free website on Tripod.com

ףשר יפר
24/11/99


הלילצה סרוק תא ריכזה יפר
תרפא .קלח וב תחקול תרפאש
ץורע יצחו הנש ינפלש הרפיס
בולכל התוא סינכהל חרט םידליה
יפר יכ הנעט ךא....םישירכ םע
יכ תאזו....שירכמ רתוי ןכוסמ
לש םימלוצמ םיעטק גישה אוה
....ןוגכ ,תרפא

(הלעמל) ב"י התיכב םויסה סקטל תונכה
"קיפורט ןיאווה סימ" תורחתו
(הטמל) להקה תביבחכ התכז תרפא הב

רישה תא הרש תרפא
"תמא תבהא"
הלש השדחה הגצהה ךותמ חוקלה
"הנטקה םיה תב"

םזיש גוזה םג חראתה תינכותב
תרפאו הירסיקב הליוה תלרגה תא
.תעקשומ הלש החפשמה לכש הרפיס
תרפאשכ קוידב םייפכ החמ להקה
קיניירג יבאשכו הז תא דיגהל המייס
.הווחתשהו להקל הדוה יבא...רבדל ליחתה
םצעבש הרמא תרפא....זאו וקחצ םלוכ
היה הז זא םייפכ הל החמ להקה
המק תרפא וישכע...קיחצמ רתוי דוע
הילגרל הווחתשהו םק יבאו התווחתשהו
קוחצמ "וכפשנ" םלוכ
(-: