Make your own free website on Tripod.com

ףשר יפר
25/2/99


"חורה ללגב" תא הרש תרפא
קותישב התקלש הדליל
הרידנ הלחמ ללגבאוהו רונמ רואיל םג חראתה תינכותב
.תרפא לע וימסקמ דחא תא עציב
ףלק רוחבל הכירצ התייה תרפא
רואיל .ולש ירוחאה דצה לע םותחלו
תא קר ואריש ידכ םיפלקה לכ תא ךפה
אוה תחא דיב זאו םהלש ימדקה דצה
תא הינשה דיבו ץיפש םע לקמ קיזחה
הילע דבע אוה הלחתהב .תרפא לש דיה
לא לקמה תא דפשל דמוע אוהש רמאו
,הלהבנ תצק איהו הלש דיה ךרד ףלקה
לקמה תא דפיש אוה .קחצ םתס אוה לבא
ודיצ לעש ףלקה היה תמאב הזו דבלב ףלקל
תרפא לש המיתחה העיפוה ירוחאה

קתפ רואיל סינכה תינכותה תליחתב
ומש בותכ היה ובו תיכוכז תנצנצ ךותל
ףוסב .קירה אסיכב בשיש שיאה לש
ידכ רודכ תרפאל יפר ןתנ תינכותה
דחאל יארקא ןפואב ותוא קורזתש
תלייח ותוא הספת .להקב םיבשויהמ
האיצוהו תנצנצה תא החתפ איהו 19 תב
.המש בותכ היה וב קתפה תא
בושחל דועו...ואוו :תרפא לש התבוגת
!רודכה תא יתקרז ינאש