Make your own free website on Tripod.com

םיניינעה זכרמל קת קיתב
(5/12/96 ,סולפ יאנפ)

רבילוג לותחה תרבחב ,24 ,ןטייר תרפא לש התיבב רוקיבב
םיצירעמה תבהא לע ,"וגוה" לע החיש .דליפראג תבובו
איה דציכ תעדל םיצור םתא םא .ץוחלה םויה רדס לעו
םייתניב .ףוסה דע וארק ,םינש רשע דועב המצע תא האור
"םיניינעה זכרמ" תא תוחנהל הלחהו "קת קית" םע המייס איה

לארוט ילח :תאמ

יתוא הלביק ,הבוציעבו היפויב המישרמ ,ביבא לת ןופצב תחוורמ הרידב
,"דבל הרידה לכ תא ונבציע ינאו ילש הרבח" .בחר ךויחב ,24 ,ןטייר תרפא
החצ ותוורפ ,םיסקמ םילותח רוג ,רבילוג ול בשוי הפסה לע .תרפסמ איה
לע ץפקו ץצורתה אוה ןויארה לכ ךלהמב .תוטנפהמו תולוכת ויניעו גלשכ
הבשייתה איה .הבהאב ותוא הלביקש ,תרפא לע רקיעבו ,רדחב טירפ לכ
.רבילוג םע ןיגוריסל תקחשמו דליפראג תבוב תקבחמ ,ילומ הסרוכה לע
."וגוה לש המוסקה הכלממה" לע תצק ירפס
'לייחה תיב' לכ תא ונחקלש אוה הגצהב קילדמ יכה רבדה ,לכ םדוק"
םירויצה לכ תא ליכת איה ,םירויצ תמוק היהת תחא המוק .(תומוק שולש)
רפכה היהי תישילשה המוקב .הגצהה םייקתת היינשה המוקב .וגוה לש
.םידליל תולעפה ינימ לכו םיעושעשו םיקחשמ וב ויהיש וגוה לש
ךרד םיבאשנ וגוה לש דחא רפסמ ץירעמה םע םידלי תצובק הגצהב
הרומא יתייה ,הגצהה תליחת דע ,ינא .הידנלורטל םיעיגבו היזיוולטה
תויהל תכפוה ינא ,יתוא תפטוחו האב הדלזירג לבא ,וגוה תא תוחנהל
הידנלורט לש רעיב .הז תא הניבמ אל םידליה תצובקו ,הלועפ תפתשמ
תשגופ ינא .וגוהל עיגהל םהל רזוע אוהו ,בוש סומע תא םישגופ םה
."תכבתסמו תכלוה הלילעהו ,תפשוכמ ינאש םיעדוי אל םהו ,םתוא
?וישכע תבשוח תא דוע המ לע
תדמול ינא ובש קחשמל רפסה תיבב הגצה השוע ינא"
ץורעב ,'קת קית'ב הנועה תא תמייסמ ינא ,(תישילש הנש) וישכע
."םינייניעה זכרמ םע םיליחתמ םידליה ץורעבו ינשה
?םירבדה לכ ןיב תבלשמ תא ךיא
שמח קר הנשי ינא .השק דואמ הפוקת יל היהת וזש יתעדי"
עגרא ומייתסי תוגצההש ירחא לבא ,תבש ןיאו ישיש ןיא ,תועש
."יונפ ןמז הברה יל ןיא '97 רבמטפס דע תוינכותה יפל יכ ,תיסחי
?ןורטאית וא היזיוולט ,תושעל הפידעמ תא המ
ילצא אלממ םהמ דחא לכ .םהינש תא תושעל תינהנ ארונ ינא"
העונתו ןח ןומה ,תוישפוחו תולילק שי היזיוולטב .תרחא היצקנופ
הזב שי יכ ,ןורטאית תושעל תינהנ ארונ םג ינא לבא .הזכ פוה פיהו
שממו ,השולש-םיישדוח ךשמב הגצהה לע םידבוע ,קומע והשמ
שדח והשמ האיצממ שממ ינא ,תומד לע תדבוע ינאשכ .והשמ םירצוי
ינא .הדיל ומכ הז .ותוא תושעל תעדוי ינא קרש והשמ ,היה אלש
תא תחתנמ ינא זאו ,הקספה אלל םימלש םיישדוח הגצה לע תדבוע
תחא הרזח םישועש היזיוולטב ומכ אל ,תורזח ןומה השועו טסקטה
."רמגנ הזו
,םיבר םיריעצ םינמא לש םשפנ תאשמ אוה םידליה ץורע
?המל .ותוא תבזע םייתנשכ ינפל תאז לכבו
,קחשל דומלל הצור ינאש יתטלחה .תויופידע רדס ימצעל יתכרע"
םע יתצעייתה .השק דואמ הטלחה התיה וז .ךכל ןוכנה ןמזה הזו
תרסח יתייה ינאש דועב ,הזה םוחתב הקיתו איהש ,ילש תנכוסה
.ץורעהמ ןמז קספ לש הפוקת התייה וז .יל הרזע דואמ איה .ןויסינ
ינאש םהל יתרבסה .םשל יתרזחש הדבוע ,תותלד םש יתרגס אל
רחאל ,ילזמל .דואמ הפי הז תא ולביק םהו ,דומלל תכלל הכירצ
."רוזחל יל רשפאתה ,הנשמ תוחפ תצק
לכבו ,קחשמה ידומיל תא תמייס אל דוע
.םידליה ץורעל תרזח תאז
היינשה הנשה תא יתלחתהשכ ,הנש ינפל םידליה ץורעל יתרזח .ןכ"
תא וכפהש לזמה תונבמ תחא ינאש תבשוח ינא .קחשמה ידומילב
יכה ינאש םימיב וליפא .םלועב אלפנ יכה רבדה הז .הדובעל ביבחתה
יצחו תחאב התיבה תרזוחו רקובב ששב המק ינאשכ ,תרטקמ
ןמז יל ןיאש סעוכ ילש רבחהו ,םושנל ןמז וליפא יל ןיאו ,הלילב
ינאש עוצקמה הז ?תרטקמ ינא המ ,עגר' :תבשוח ינא ,וליבשב
תבהוא יכה ינאש המ הז ,'יתוא חירכה אל דחא ףא ,ימצעל יתרחב
."תושעל הצור יכהו תושעל
?היחנהל םימרות קחשמה ידומיל םאה
ואיבה םה יתוא .הנוש ןפואב דחא לכ לע םיעיפשמ קחשמ ידומיל"
דובעל םילכ רתוי יל שי םידומילל תודוה .ימצע לע רתוי ךומסל
השיגרמ ינא ,החנמ ינאשכ ,םויה .ןכ ינפל יל ויה אלש םילכ ,םתיא
ינא .רתוי םיבר םירבד תושעל ימצעל השרמ ינא ,רתוי תררחושמ
תחתופ רתוי ינא ,םלוכל ,םידליל ,להקל ,ילש םירנטרפל רתוי הבישקמ
לשמל ,היחנהה לש םידדצ ינימ לכ יתיליג םידומילה תוכזב .םיינזוא
."ףוגה םע הדובעה
.דואמ טעמ תנייארתמ תא ץורעה יבכוכ רתיל האוושהב
ינא...תלבוס יד ינאו ,תונויאר לש לג יתוא ףטש וישכע לבא ,ןוכנ"
דימת ינא .יתוא ןיינעמ שממ אל הז ,ןייארתהל תבהוא ךכ לכ אל
ימ הז ,ילש ןורשיכה הז .המבה לע וא היזיוולטב יתוא ואריש תרמוא
יל סאמנ .יתוא וריכיש הצור ינאש הלא םה יילא םיבורקה .ינאש
אל .לפט ,ילוש יל הארנ הז .ילש םייטרפה םייחה לע ןותיעב אורקל
תנייארתמ ינאש איה תמאה...ןייארתהל קיספא בושש דע בר ןמז חקיי
הנימאמ ארונ ינא .הגצהה תא תוארל ואובי םידליש ידכ קר וישכע
הילא יתשגרהו ,הב תברועמ דואמ ינא .הילע רבדל תבהוא ינאו ,הב
."הזחמה תאירק לש ןושארה עגרהמ תוכייש
?תונותיעה לע ךתעד המ
:םיקלח המכ הב שי לבא ,בושח דואמ דואמ רבד איה תונותיע"
תארוק אל ינא .הבוהצ תונותיע שיו ,תושדח לש תונותיע שי
ןיינעמ הזש םישנא .יתוא תניינעמ אל איה ,הבוהצ תונותיע
לש יוביר ךל שי ,תאזה הניגמב בוטש המ הז .הבבס - םתוא
והשזיא אצמיי דימתו ,ותעד תא עיבהל לוכי םדא לכ ,תויורשפא
תניינעמ הבוהצ תונותיעש תאזה היסולכואב לודג קלח שי .ןיזאמ
."הז תא בותכיש והשימ היהיש רורב ,הבבס זא ,ותוא
?ךתוא וניש םה ?הפישחהו םוסרפה םע תדדומתמ תא ךיא
דואמ יל היה ןהבש תופוקת יתרבע .ימצע תא טופשל יל השק"
,הפישחה םע דדומתהל השק .הז תא לוכאל ךיא יתעדי אל ,השק
הלאש יתנבהו תושקה תופוקתה תא יתרבעש תבשוח ינא לבא
םייחהמ קלח תויהל הכפה איה .םוסרפה םע תרדתסמ ינא .ייח םה
."ילש
הדבועה לשב םישדח םירבח אוצמל רתוי ךל השק
?תמסרופמ תאש
יל שי .ןמז יל ןיאש ינפמ אלא ,תמסרופמ ינאש ינפמ אל"
."ריעצ ליגמ הריכמ ינאש ילש םירבחה תא
?ךתוא םידירטמ
אלו התיבה יילא םירשקתמ אל ,רמולכ .דחוימ ןפואב אל"
םיכויח תלבקמ ינא בוחרב םישנאמ ,יללכ ןפואב .יל םידנדנמ
הרוצב םייתימא םהלש םיכויחה .םידלימ רקיעב ,םילודג
דועב רוחאל טיבא םא .הבהאב יתוא םילבקמ .המיהדמ
."הבהאב רכזא .תודרטהב רכזא אל ,םינש רפסמ
?יונפה ךנמזב השוע תא המ
םישדוח המכ לכ .יתצר ,הברה יתדקר ךרעב םיישדוח ינפל דע"
,הקיטלתא ,םיינפוא לע הביכר .טרופסה גוס תא הפילחמ יתייה
ןמז יל ןיא רבכ וישכע .הצור תאש המ ,סדיילב רלור ,רשוכ רדח
רתוי יל היהישכ ,ךרעב םישדוח דועב הזל רוזחאש החינמ ינא .הזל
."ןמז
?םינש רשע דועב ךמצע תא האור תא ךיא
םיה תפש לע ןומרא ךותב היח ימצע תא האור ינא ,הככ זא"
."ךלמו םידמג העבש םע