Make your own free website on Tripod.com

תועבצאה ןיב

(1995 רבמצדב 6-רבמבונב 30 ,152 ןויליג ,סולפ יאנפ)

הפתתשה םידליה ץורעב השגהל "קת קית" תייחנה ןיב
איה הכונחב ."תועבצא" תטלקה תקפהב ןטייר תרפא
.םירחא םידלי יבכוכ דצל עיפות
המיסקמה ןטייר תרמוא ,"תרגובמ ינאש תחכוש ינא הככ"

םולש תרפא :תאמ

השיגמל הכפהש ,הייפיפיה תינמגודכ ונל תרכומה ,ןטייר תרפא
הנושאר םידומיל תנש הירוחאמ .תינקחש תויהל הצור ,היזיוולטב
.ןייטשניול םרוי לש קחשמל וידוטסב

,"תונמגודמ רתויש רורבו ,הקיסוממ רתוי יתוא ןיינע דימת קחשמ"
וב שי .הנובתו ןורשיכ ךל היהיש בייח התא קחשמב" .תרמוא איה
םידיעמ ,הנטק יתייהש םליצ ילש אבאש ,םיטרס .םירגתאו הבשחמה יוריג
הרשו ,ילש םיחאה ינש תא הפיעמ יתייה .זכרמב יתייה דימתש ךכ לע
לע ימצע תא תניימדמו תוגצה האור יתייה רתוי רחואמ ליגב .תמלקדמו
תתל המ יל שיו ,ילצא תרבגתמ שאהש השיגרמ ינא טאל טאל .המבה
."תינקחשכ

הפתתשה ,תיכוניחה לש רעונל ןועושעש ,"קת קית" תשיגמ ,ןטייר
.ןסב ינד לש ודצל ,רבכמ אל האציש ,"תועבצא" םידליה תטלקב

םיינועבצ םיריש הב שי .שמח דע ספא םיאליגל תדעוימ תטלקה"
םיפתתשמ .תועבצאה אשונ ביבס םידליל הלעפה ירופיסו ,םירצקו
,ירשו תיזפ ,תורוחב יתש ,רפסמה אוהש ,ןסב ינדל ףסונב תטלקב
תקהלב יתתרישש זאמ .הרש רקיעב ינא .םימיסקמ םידלי הרשעו
."יתרש אל ,םורד דוקיפ

?םידליה םוחתב חתפתהל תונווכ ךל שי
ךלש תודליל תצק תרזוח תא יכ ,םידלי םע דובעל דואמ דמחנ הז"
אל .ךכ הז םידליה ץורעב םג .תרגובמ תאש חוכשל ךמצעל תנתונו
לכ ,ללכב .לגלגתה טושפ הז .םידלי םע דובעל הרטמ ימצעל יתמש
."קחשמל רפס תיבל עיגאש ,לשמל ,יתנמאה אל .ולגלגתה ילצא םירבדה
.וילא תרזחו םידליה ץורע תא תבזע תא
.ליבקמב "םיזובזב"בו םידליה ץורעב יתדבע םדוקה ץיקב"
דומלל ליחתאש יאדכש ונבשחו ,ןוה האיבל ,ילש תנכוסה םע יתרביד
יתלבקתהש ירחא .םירבדהמ דחא לע רתוול ךרטצאש יתעדי .קחשמ
ץורעב ףיכ יל היה יכ ,השק יל היה .טילחהל הכירצ יתייה ,רפסה תיבל
ךישמא םאש יתעדי ,ינש דצמ .קאפיכה לע םש םישנאה .םידליה
םג תורשפא יל היהתו ,תישיא תינכות לבקאש יוכיס שי ,"םיזובזב"ב
ידכ ץורעה תא יתבזע האיבל לש המכחה התצעב .םידליל קר אל תוחנהל
ועיצהשכ ,הנשה .תילטוט ערקיהל ילב םידומיל לש םינש שולש רובעל
ארונ ינא .םידומילה תא יתמייס יכ ,יתחמש ,םידליה ץורעל רוזחל יל
."הנטייקב יתייה אל םעפ ףא הדליכו ,הנטייק ומכ הז יכ ,םש תינהנ

תעפושמה ,"העתפה תביסמ" ,הגצהב ןטייר ףתתשת הכונחה תשפוחב
הרופיס תא תללוגמ הגצהה .סאימחנ ינח ידי לע הבתכנש ,םידליה יבכוכב
לגרל העתפה תביסמ ,הנד ,התרבח תרזעב תנגראמה ,תרפא הדליה לש
.הבוהא ,דדוע לש תדלוהה םוי

השנמ דדוע" .ןטייר תרפסמ ,"םידוקירו םיריש תללוכ הגצהה"
יל חלש אוה .הביסמה תא םיניכמ ונחנא ולש דליה ,ןבומכ ,אוה
,ןירובד הנדב תרזענ ינא ןכלו ,תינשייב הדלי ינא .הבהא בתכמ
תא עיתפהל תוטילחמ ונחנא .םינבב הניבמש ,ילש הנכשה איהש
,רהוז-רב לעי ,ןטקה יחא תא קחשמש ,יאנב ירוא ונילא םיפרטצמו ,דדוע
."ןונייו זעוב םירפארה ינשו ולש הרבחה תא תקחשמש

?דדוע םע דובעל היה ךיא
,תיאבצ הקהלב יתייה .אבצהמ דוע םיריכמ ונחנא .רז אל אוה דדוע"
ץורעב דחיב ונדבע ךכ רחא .ריכהל ונל אצי ךכו ,ל"הצ ןורטאיתב היה אוהו
."םיסקמ ,תמאב .ןמזה לכ ךייחמש ,ימיטפוא ,םיסקמ םדא דדוע .םידליה
?רהוז-רב לעי ךיא
תווצ לע ונלפנ .יתרכה אל םירפארה ינש תא םגו ,יתרכה אל לעי תא"
.ולש עטקה תא איבמ דחא לכש ,םיטגרנאו םיריעצ םישנא לש ,עגשמ
."תדקור לעיו םיפרפארמ םירפארה
םכמ דחא לכ ,תאז לכב ?טסאקב וגא יקבאמ ןיא
.רשקותמו עודי
.הזל הז םינגרפמ ארונ םישנא .ומצע טסאקב הנטק היעב וליפא ןיא"
דואמו ,דחיב דובעל םיבייח ,חילצת הגצההש ידכש םיעדוי ונחנא
."ונלוכל םיענ
?םירגובמה םלועל ץורפל תופיאש ךל שי
ןמזה עיגי ןמזה םעו ,םינשב הלוע ינאש השיגרמ ינא טאל טאל"
.ולש ןמזה רבד לכל .תונלבס הברה יל שי .םירגובמה לומ בצייתהל
והשזיאמ החגשה םע ולגלגתה םירבד .ילש םייחב םולכ יתטלחה אל
ןמגדא ךכ רחאו אבצב רישא ינאש ,לשמל ימצעל יתראית אל .םוקמ
."קחשמ דמלאו
?החלצהה םע רזומ השיגרמ
תלבקמ ינאש יתוא קיחצמ ארונ .רזומ דואמ השיגרמ ינא םימעפל"
יתלגרתה אל ןיידע .ילע םירופיס ינימ לכ תעמושו ,םיצירעמ יבתכמ
."?םיצירעמ םה יתוא ?יתוא תרמואו הארמב ימצע לע תלכתסמ ינא .הזל

הקחיש ףאו ,תומוסרפ רפסמל םלטצהל הקיפסה ,23-ה תב ,ןטייר
ןמז המכ תעדוי תא" ."הבהא יקחשמ" הרדיס-ינימב הכרד תליחתב
תלאוש ינאשכ יל הבישמ איה ,"השק ךכ לכ יתדבע ?שפוחל יתאצי אל
הלאה םירבדה" .הברה ךכ לכ תושעל הקיפסה איה ריעצ הכ ליגב ךיא
םייח יל ויה אל ,הברה יתדבע םייתנש ךשמב .רהמ ךכ לכ ילע ותחנ אל
.הזה ןיינעב קר יתייה יכ םירבח םע רשק תונבל יתלוכי אל .ללכב םייטרפ
.לכוא תונקל וליפא שורג יל היה אלש ןמז היה .הלק אל הפוקת יתרבע
.ילש םייחב ןוזיא שי םויה .הסירהל דעומ ןיינבב הבולע רדח תרידב יתרג
ףוס ףוסו ,טקשב דומלל יתלוכי הנורחאה הנשה ךשמבו ,הדובע יל שי
."עובק רבח יל שי

ןטייר הוולמ םתורכיה רופיס תא .הנידמה יעדמלו הלכלכל טנדוטס והז
,ומצעל רמאו ,היזיוולטב יתוא האר אוה" .בהואמו קהוב טבמב
תא גישהל הסינו ,ילע םיריקחת השע אוה זאו .'!הצור ינא התוא'
תטיסרבינואמ עונלוקל טנדוטסכ ומצע תא גיצה אוה .ילש ןופלטה
.ולש טרסל יתוא הצור אוה יכ ילש ןופלטה תא ךירצש היבמולוק
העדוה יל ריאשהו ילא רשקתה זאו ,והשימ ענכשל חילצה אוה
תא יתעמשו התיבה יתרשקתה .ילש אמא לצא יתייה ינא .הריכזמב
ליחתהל הלוכי תא ,אמא' ,ילש אמאל יתרמא ךכ רחא דימ .העדוהה
."דחיב ונחנא זאמ .םיהדמ רופיס טושפ .'םלוא שפחל