Make your own free website on Tripod.com

אבה רבדה איה ןטייר תרפא
1994 טסוגואב 10 דע 4 ,83 ןויליג ,סולפ יאנפ

רעונל תונכרצ תינכות התחנהו הקחיש ,הנמגיד ,הרש איה םויה דע
תרהוד ,ןטייר תרפא ,םידליה ץורע לש שדחה שכרה .2 ץורעב
חילצת איהש הארנ ונל .היינשה יאני לכימ תויהל הכרדב המידק

ביגש .נ תאמ

תוינכות לש הלודגה הווקתהו רבודמה םשה איה ,תיאבצ הקהל תרגוב ,(22) ןטייר תרפא
התינכות תרגסמב שער הברה יד תושעל הקיפסהש רחאל .תינמז-וב םיצורע המכב םידליה
תישנה ותמאותכ הדקפית םש ,תיכוניחה היזיוולטב םיריעצל תונכרצה ןיזגמ ,"םיזובזב"
םג תפרטצמ איה ,והמ ףסכ לש וכרע םיללועה תא הדמילו ,תניג יפר לש הבבושהו
,היינשה יאני לכימ לעכ הילע םירמהמש הלאכ רבכ שי םש .םילבכב םידליה ץורעל
.הברה תוירלופופה תניחבמ תוחפל

לש תירקמ המישר .םייתנשכ ינפל ל"הצמ הרורחיש זאמ הברה יד הקיפסה ןטייר תרפא
ברקב תולעפתה ררועל החילצמ ,םהב הפתתשה איהש תוינויזיוולטה תוקפהה
,םילבכב "הבהא יקחשמ" הרדיס-ינימב תופתתשה :רוזחמה ותוא לש תוררחתשמה
רובע טיבש יפיצ םע דחי םוקטיס תרדיס םוליצ ,2 ץורעב יוקינ ירמוחל תמוסרפ
.2 ץורעב "םיזובזב" לש הייחנהה ,ןבומכו (םיישדוחכ דועב רדושתש) ןושארה ץורעה

םינשה תא הריבעה איה ךיא ,הלאשה תלאשנ ,תיתועמשמ ךכ-לכ הצירפ ירחא
.תיסחי תיתרושקת הקיתשב הסויג-םורט

דואמ תבהוא ןורשה תמר .תיאטרופס תויהל יתמלחו ןורשה תמרב יתלדג טושפ"
תוציפקב ולש הרשעה תונש תא ריבעמ םש רעונהמ יצח .הכותבש םיאטרופסה תא
יתררועתה אלוליא ,םשגתמ היה טעמכ תיאטרופסל יתוא ךופהל ירוקמה ןונכתה .הבוגל
עיפוהל יתלחתה .תרמז תויהל הצור ינאש יתטלחהו ,א"י התיכ ףוסב דחא רקוב
םילכה לע ןגנל יתוא ודמיל םיבוט םירבח המכ ,ןטק בכרה םע םיימוקמ םיבאפב
."רודיבה םוחת לא הרקמב יתעגה הככו תיאבצ הקהלל יתלבקתה ,םהלש

?"םיזובזב" תינכותל תעגה ךיא
:ןופלט יתלביק םואתפ .יב הלפיטו הבשי ילש הרבחו ,םוי ותואב דואמ הלוח יתייה"
ינא יכ רחא םוי יל ועבקת' ,הלוכי אל ינאש יתרמא זא ,'םינשידואל רהמ יאובת'
יתעגה ףוסב .'דיחיה םויה הז םויה ?הלוכי אל תא' :יל ורמא זא .'הלוח שממ
."יתלבקתהו יתנחבנ ,רוע ליעמ םע - ץיקה עצמאב ,םשל
תוינמגוד לש תכראתמו תכלוה הצובקל השעמל תפרטצמ תא
?היזיוולטב וישכע תוחנמש
הרוצב תינמגוד תויהל יתלחתה ינא .תינמגוד רתוי תויהל הצרא אל חוטב ינא"
יצח לש יתוברת םלהל יתסנכנ .אבצה תא יתמייסש הפוקתב היה הז .הקיחצמ ארונ
תושעל המ עדוי אל ,תוחרזאל אצוי התא םואתפ .הזמ תממוסמ יתייה שממו הנש
,םייתנש רחאל ילש רבחהמ יתדרפנ םג הפוקת התואב .ליחתהל הפיא עדוי אלו
,עדוי התא ,הצוצק תרופסת יתשקיב .רפתסהל יתכלה ןכלו .ןואכידב יתייה שממו
.ץוצק תושעל תושקבמו רפסל תוסנכנ רשי ,ןואכידב תואצמנש תורוחב
אל דוע ינא ,תעדוי אל ינא' :ול תרמוא ינא ,'?תנמגדמ אל תא המל' :יל רמוא אוהו
,ילש רבחה .והשמ ךל רדסמ וישכע ינא ,יעמשת' :יל רמא אוה .'ימצע תא תאצומ
םיכרענ וישכע קוידב ,קיפורט ןייאווה סימ תורחת לש להנמה אוה ,קינשוד באז
תעסופ ימצע תא יתאצמ ,דחא םוי ,ךכו .'הניבמוק ךל רדסא ינאו יאובת .םינשידואה
."קיחצמ שממ היה הזו תליאב לולסמ לע
.תיכז אל לבא
"!להקה תביבח יתייה .אל"
תא המ ,היחנההו קחשמה ,הרמיזה ,תונמגודה ירחא זא
?תושעל תבהוא יכה
,הנטק תלד ינפב תחתפנ תקחשמ ינאש םעפ לכב .הברה יכה תבהוא ינא קחשל"
ינממ אצת רבד לש ופוסב ןכל .קומעו בכרומ אוה הזה םוחתהש המכ הניבמ ינאו
."ילש קחשמה ידומיל תא םילשהל תבייח ינא ,לכ םדוק לבא ,תינקחש
.ךיילע םינובו םיכמוס דואמ םהו םידליה ץורעל וישכע תפרטצה תא
?ץורעה לע תבשוח תא המ
התיה םעפ .הנורחאה הפוקתב םייוניש הברה רבע הזה ץורעהש תבשוח ינא"
םידליה ץורעב םיחנמה םויה .אל רבכ םויה ,םידלי לא רבדל ךירצש השיג
יאני לכימ ךיא תיאר :הדבוע .שממ םילודג לא ומכ םהלש םיפוצל םיסחייתמ
"?'תוליל 7' לש רעשל םוליצב (תותשורמ תויריב) השבלתה
?לכימ לע ךתעד המ ,תמאב
.תיאצחו הדורו הלמש תשבול אל לכימש ירמגל יעבט הזש תבשוח ינא"
תחאו ףלא ףילחמש ןקחש אוה בוט ןקחש יניעב ,לכימ תא תבהוא דואמ ינא
."לכימ איה תאזכו ,תויומד
?ליבקמב רעונ תוינכות יתש ושיגתו הילא יפרטצת ,וישכעו
,םיבוט םירבד קר יל השוע ץחל .דואמ הצוחל יתוא השעי הז ,ןיוצמ ,יוה"
."בוט יכה תא ימצעמ קיפהל יל רזוע
םגו תיכוניחה היזיוולטב םג בככל ,םיסרטניא דוגינ אל הז
?םידליה ץורעב
."אלש תבזוח ינא ,אל ...א"
?תוינכותה ללש תא םכסל םא ,ךלש תינויזיוולטה תוישיאה יהמ
לכב תעתפומו ,ימצע לע תדמול ןיידע ינא עגרכ .הזל הרורב הבושת יל ןיא"
,לשמל .שדח ןפ ילצא הלגמ ינא ,רודיש לכב ,םוליצ םוי לכב .שדחמ םעפ
דיקפתב יתקחיש םשו 'רוטס ידמוק' תינכותב ןוכרעמל יתמלטצה עובשה
."תמחוימ תינופצ
?תותלד ךל חתפ יפויהש תבשוח תא םאה
.תינרקש איה ,הל רזוע אל הזש תרמואש הפי הרוחב .רזוע הזש חטב"
שחכתהל הלוכי אל ינא ,תרחא ךילא םיסחייתמ הזכ הרקמב ,תושעל המ ןיא
םגו ,ןשידוא הזיאל יתכלה םויה לשמל .ךדגנ םג אב הז םימעפל לבא .הזל
,האניקל רוקמו היעב תווהל לוכי יפויה הפו...םישנ ויה תנחובה םגו הקיפמה
."תושעל המ ןיא ,םישנ ןה םישנ יכ
תמלוח תא םאה ,"םיזובזב"ב תויותיחש תפישח ירחא
?תניג יפרל תישנה הבושתה ,הלודג ייהתשכ ,תויהל
."יאני לכימ ,רתויה לכל .הלילחו סח"