Make your own free website on Tripod.com

ןטייר תרפא םע תובושתו תולאש

(סולפ יאנפ רתא - 2000 ראוני)

?הז תא תיצר דימת ?קחשמה םוחתל תעגה ךיא
תינקחש תויהל היה הדליכ ייח םולחש דיגהל הלוכי אל ינא"
תבשוח ינאו תופסונ תועש דבעש ןוימד יל היה לכ םדוק לבא
םעפ ,תרמז יתייה םעפ ,תינדקר יתייה םעפ ,לכה תויהל יתיצרש
םיברה םירפסהו ןוימדה תרזעב רוציקב .תמחול םעפו תיגולוכיספ
םצעבש טאל טאל יתנבה םיקחשמב יתפלחהש תויומדהו יתארקש
."תושעל תבהוא יכה ינאש המ הז יכ ,ילש ןוויכה הז
הנהמ הז ?ךביבס הלודגה הצרעהה םע תדדומתמ תא ךיא
?קיצמ וא
ינאש ומכ וא הצרעההש ,םלש בלב רמול הלוכי ינא םויה"
יתלב קלח איה הביבסהמ תלבקמ ינאש הבהאה הזל תארוק
םיירוביצ םייחל םיימינונאה םייחהמ רבעמה .ייחמ דרפנ
אל ינאש םישנאש ,רזומ םיתיעל יל היהו טושפ אל היה
השק יל היה .בוחרב ךכ םתס יתיא םירבדמו ילא םינופ הריכמ
לבא .יתוא ןחובו לכתסמ והשימ תכלוה ינאש םוקמ לכלש תעדל
תעדויו הזבש הפיהו בוטה דצה תא תלבקמו תרבוחמ ינא םויה
."םולשב הז םע תויחל ךיא
יכה תאש רבדהו תבהוא יכה תאש רבדה המ
?ךלש עוצקמב תאנוש
תורזחה הז ,תבשוח ינא ,ילש עוצקמב תבהוא יכה ינאש רבדה"
הקפה תושיגפ ,הדובעל תורזח תויהל לוכי הז .שדח והשמ תארקל
ןומה הלגמו תדמול ינא ובש בלשה הז .'וכו השדח תינכות תארקל
."םירבד
םאה ?ךתודליב תבהא יכה טרס וא תינכות/רפס/הגצה וזיא
?קחשמה םוחתב ךתריחב לע עיפשה הז
לככ .תודגא רפס אורקל יתבהא רקיעב הדלי יתייהשכ"
םתוא יתבהא ךכ תואיצמהמ םיקוחר רתוי ויה םירופיסהש
(םימעפ 1000 ילוא ותוא יתארק יכ) דואמ יל רוכזש רפס .רתוי
וחקלש תודגא ירופיס רפסמ וב ויה .'לוגעה ןחלושה יריבא' היה
תוכיסנו םיריבא ,םימוסק תומוקמלו תורחא תוצראל יתוא
תריחבב יילע ועיפשה ןכ ולאה םירפסהש חינהל שי .םינוקרדו
ןוצרה וא םירפסה ,םדוק אב המ איה הלאשה לבא עוצקמה
"?קחשל ילש
היה ךיא ?"הנטקה םיה תב"ב ךתעפוהב תינהנ
?ץיבר יתנ םע קחשל
רופיסה ,םיאלפנ ויה םירישה .האלפנ היווח התייה וז"
םירבחו םירדהנ תמאב ויה םלוכ ,םינקחשהו הנהמ היה
."םיבוט
?"תובבלה תכלמ" תינכותה הליחתמ יתמ
רמולכ) 'בלבלב' שדחה המשב וא 'תובבלה תכלמ' תינכותה"
םויב עובש ידמ רדושתו 19/1/2000 -ב הלעת ,(בלב ןגאלב
ולחאתו ונהית .ישיש םויב רזוח רודישבו 17:30 העשב יעיבר
"!החלצהב יל
?םידליה ץורעב דובעל תינהנ יכה תא םיחנמ הזיא םע
לש םדיצל תוחנהל יל אציו םינש 5 רבכ ץורעב תדבוע ינא"
השק .רתוי ץורעב דבוע וניא רבכ םקלחש םיחנמ דואמ הברה
תורבח ירשקש רפסל הלוכי ינא לבא םיחנמה ןיב טילחהל יל
תאיל ,רפט ירוד ,ןירובד הנד ,שורה-ןב זרא םע יל ורצונ
"!םלוכ םע - רדסב ונ ,בוט .השנמ דדעו ןוריחא
?יאנפ תועש ךל שי - הבר הכ הדובע םע תרדתסמ תא ךיא
יל ןיא תמאבש תופוקת שי !םתס ?הז המ ?יאנפ תועש"
הלילב םינשי ישוקב ,םויב תועש 25 םידבוע .םושנל ןמז
ןהב תופוקת שי לבא .הדובעה לע םימלוח םינשישכ םגו
חונל עוסנל ןמזה תא תאצומ ינא זאו תוחפ םידבוע םואתפ
."םירבח םע תשגפנ םתס וא ,ל"וחב וא ץראב
?ךלשמ םובלא איצוהל םעפ תבשח - הפי ארונ לוק ךל שי
רישל תבהוא דואמ ינא .האמחמה לע הבר הדות לכ םדוק"
ללכב עוצקמבו המבה לע םינושארה ידעצ תאש תמאהו
םלועמ לבא (ןוכיתה ימיב הקהל יל התייה) הרישב יתישע
אלו ילש ליבומה עוצקמל הז תא ךופהל ךרוצ יתשגרה אל
ימ לבא - וישכע אל תוחפל ,םובלא איצוהל יתמלח תמאב
"?עדוי
שדח ןוויכב ילוא ,דיתעל תודחוימ תוינכות ךל שי םאה
?המודכו עונלוק ומכ
תא תושעל תלדתשמו ילש תומולחה תובקעב תכלוה ינא"
היהא הבורקה הנשב .תבהואו תושעל הצור תמאב ינאש המ
םעו (בלבלב) םידליה ץורעב ילש השדחה תינכותה םע הקוסע
לע םג דובעל הליחתמ ינאש םכל החיטבמ ינא לבא "טנגמה"
."הלגמ אל - םישדח םירבד