Make your own free website on Tripod.com

םילגה תכיסנ

('99 רבמצדב 2-8) סולפ יאנפ


רוג תניר :תאמ

יכ ,'הנטקה םיה תב' יל םיארוק םיגיצמ ונחנאש הדגאה יפל
.27 ,ןטייר תרפא תרמוא ,"יתויחא ןיבמ רתויב הנטקה תוחאה ינא
היהנ ואוב' :הקפהב םלוכל יתרמא ,'מ 1.75 ינאש רחאמ לבא"
תוחאה היהא ינאש ונעבק ףוסב '?הנטקה םיה תב ,םיטסילאיר
.ןיטולחל הרמתשנ הדגאה חור ,הזמ ץוח .תויחאה ןיבמ הלודגה
,ונל הרקיש םימלוח דימת ונחנאש ומכ ,ילאטוט הבהא רופיס הז
.ךל תעבשנ .ןוכיתב ילש הנושארה הבהאל יתוא ריזחה ארונ הזו
יכה תויושגרתהה םע ,ןטבב םירפרפה םע תבבותסמ ינא םויה לכ
,יקנ יכה םוקמהמ תובהאתהה תא הווח ינא תומדה ךרד .תונטק
"תבהואמ תבבותסמ ינא .םייחה לע יל עיפשמ שממ הזו ,ינושאר
?תובהאתהה ךל השוע המ
השיגרמ ינא .ףוגה לע ,חורה בצמ לע העיפשמ איה .תילאטוט היווח וז"
םואתפ היהנ לכה .הפייע אל ,תלכוא אל ינא .רתוי החונינ ,רתוי האירב
יכ ,ימצע םע רבדל םתס םואתפ תבשל הלוכי ינא .קיחצמ ארונו דמחנ
ןטבהו ,ללכב תינבצע אלו תינחלס רתוי ינא .םירבד ינימ לכב תרכזנ ינא
."הקדב םימעפ עבש יל תכפהתמ
.ןוכיתב הנושארה הבהאה לע יל ירפס
והשימב יתבהאתהו 14 תב יתייה .תאזכ תשמוממ אל הבהא התיה תאז"
יתייה ךיא תרכוז ינאו ,יתוא ריכה אל אוה .םייתנשב ינממ לודגש
הפיקשמ יתייה .רפסה תיבל תרחמל שובלל המ הלילה לכ תבשו
ונפוי ולש םייניעהש הכחמ יתייהו הטמל הנוילעה המוקבש ןולחהמ
התיה ילש ןטבה רבכו ,ילש ןוויכל ולש ןטק יכה טבמה .ףוס ףוס ילא
ךיסנה לע םימה ךותמ הפיקשמש ,םיה תב ומכ קוידב .תלפקתמ
תשחרתמש הרעסהש יל הארנ .תכפהתמ הלש ןטבהו ,ולש היינואבש
."הללגב ללכב איה םיב ךכ רחא

ינפל הקד ,רמזה תוזחמ גח ,הכונח ינפל היינש ןטייר תרפאב תשגופ ינא
הז .םש ןיידע הל ןיאש ,םידליה ץורעב הלש השדחה תינכותה ימוליצ
,בגא" .תרמוא איה ,םינותיעה דחאב םסרופש יפכ ,'תובבלה תכלמ' אל
עצמאב והשמ דוע םייתניב יל סנכנ יכ ?יתוא הכירצ תא ןמז המכל
?ונרמא רבכ ,הקוסע ."ףשר יפר יל שי ברעבו
דיקפתב ךדיצל עיפומש ,ץיבר יתנ םע דובעל היה ךיא
?ודרנואיל ךיסנה
prince charming תמאב אוה יתנ .םלשומ טסאק פייט טושפ אוה"
.ןיוצמ ןקחש ,חונ ,םיסקמ שיא אוה .ןושארה עגרהמ הימיכ ונניב התיהו
יתבהאתה שממ םשו ,'רעוב לוחכ'ב ןיסיל תיבב ותוא יתיארש תרכוז ינא
,דחיב םינהנ ךכ לכ ונחנא .ןקחשכ יביל תא הבשו אלפנ היה אוה .וב
.הזה םסקה תא יניבל וניב שי .םולכ תושעל ילב וליפא
ונתיא .תויקינתוטשו םיקוחצ ,תיתחפשמ הריווא שי המבה לע ,ללכב
,לארשי ןב יפא ,םלועב ילש בוט יכה רבחה ,שורה-ןב זרא טסאקב
ןיבש לדבהה תא השוע הזו ,םינקחש לש יפוי ונל שי .ירבצ יסוי
.היזיוולט יחנמ וא םיבכוכ רתוי םהש םישנא תחקל ןיבל יעוצקמ קוהיל
ץוח .בטיה יושע ,ןוכנ ,קומע ,עצקוהמ רתוי הברה והשמ ןאכ רצונ
תא ומייסש םינקחש רתיה לכ םג ,םיליבומה םינקחשה תשמחמ
."גונעת טושפ הזו ,םילועמו םיריעצ ,'יבצ תיב'

ושרגתה הירוה .'ץיבדנס תדלי ,ןורשה-תמרב הלדג םידליה תבכוכ
.םדריהל החכש ןמזמ רבכש ,תיתימא הייפהפי איה .12 תב התיהשכ
דימת איהש תורמל ,תאז םע .שפנ יטוביחל ןמז ידמ רתוי הל ןיא םג
.הלש םייניעב בוצע והשמ שי ,תכייחמ
םוי לש תוחירל םיעוגעג לע והשמ יל תרמא םעפ
.הדובא תודליל ,ישיש
םג הז ,תוחיר קר אל הז .יתשוחת ארונ םדא ןב ינאש תבשוח ינא"
.ירמגל הזל תסנכנו םיבצמ םע ההדזמ ארונ ינא .תושוחת ,םיעגר
ינממ קלח איה תובצעהש ןוכנ לבא ,הבוצע אל ינא הנורחאה הפוקתב
דצה יב שי ,חמש ארונ סופיט ינאש הז םע .הזה דצה תא דימת יב שיו
."השיגר ,הפושח דואמ ינא .הטמל יתוא ךשומש ,דבכה

18 ליגבו הבוגל הציפקב תיצרא בהז תיילדמ הגישה 14 ליגב
רבכ .זיב ואושל ךרדה הללסנ םשמ ,םורד דוקיפ תקהלל הסייגתה
םידליה ץורעב היחנה ןיב הבליש איה הלש הריירקה תליחתמ
,הקימ דיקפתב "תודשב ךלה אוה" - ןורטאיתב םייזכרמ םידיקפתל
היזיוולטב םיבצמ תיידמוקבו ,ירוא דיקפתב רוצ ןורש דצל
ןטייר .ףונ לארהו רגרביוה ימר ,ררוז תלייא דצל ,"הבהא יקחשמ"
"וגוה לש המוסקה הכלממה" ,םידליל רמז תוזחמ ינשב םג הפתתשה
."םיימשב עגונ יטרא"ו
דלייתהל ילב ,יעצמא יתלב םסק לש גוס האיבמ תא ןטקה ךסמל
תויצלופינמ תושעל וא
תלדתשמ דימת ינאש הדבועב ץוענ הזש תבשוח ינא"
."יבש הדליל רבחתהל
?תייה הדלי ןמ וזיא
אלש ,הצור איה המ העדי ןושארה םויהמש ,תינשקע הדלי יתייה"
םהשכ .ילש םירוהל תורצ יתישעש תבשוח ינאו ,'אל' לבקל המיכסה
םהל השועו תיבהמ תחרוב ,תדרומ יתייה יתיא םימיכסמ ויה אל
ויה םה .עובק גולאיד היה הז .12 ליג לע תרבדמ ינא .תוניצס
:םהו ,'תכלוה ינא זא .אל זא' :ינאו 'אל' :םה ,'ןכ' ינאו 'אל' :םירמוא
,ברעב ללכ ךרדב ,תכלוה יתייה זאו - 'םוקמ םושל תכלוה אל תא'
,טלקמב תיב יל היה .ילשמ 'םיאובחמ יתב' ינימ לכ ימצעל הנובו
.'תיב' יל היה הלאכ םינטק םיצע ןיבש החושב םגו .העבגב
םילוגע םיחרפ םע ,בחר ,םמהמ דחא ץע ןורשה-תמרב ונל היה
.טרסב ומכ יתשגרה .תבשל יתבהא יכה ויתחתמש ,םינטק םיבוהצ
."טרסב תומד ינאש דימת יתבשח ייח לכ ללכב
?םידליה ץורעב השדחה תינכותה המ לע
ליגמ רעונ ינבל תסחייתמ תינכותה .הבהא לע ,אל וא ינימאת"
העברא תועיבקב םיעיפומ תינכותב יתיא .םירשע דע רשע
ארונ ,םיממהמ םה .יעורו לעי ,ןתנוי ,רמת - םימיסקמ םידלי
תארקנ הנושארה .רחא אשונ ביבס איה תינכות לכ .םיקיחצמ
םה םירחא םיאשונ .רוזיחה לע ,םיליחתמ ךיא לע ,'תולחתה'
;ושיגי םידליהש םינוכרעמ ויהי .'םלועה לומ ינא'ו 'רתסב הבהא'
ןויאר היהי ;ויתובהא לע רפסל יאטירבלס ןמזוי תינכות לכב
םיעובקה םידליה ;ולש הרקמה לע רפסיש ףלחתמ דלי לע דחא
םישנא ונייאריו ץראב תומוקמ ינימ לכב ץוח יבתכ ושמשי
םידליהו ינא היחנהל טרפש ,אוה ידוחיה רבדה .הבהאה ביבס
שיש אוה הפיש המו ,ונל ובתכיש םידלי לש תולאש לע םינוע
,רוציקב .תינכותהמ קלחכ דקפתל ךלוהש טנרטניאב רתא ונל
."אילפהל הקותמ תינכות וז
?תאז ושקביש םידליל תויטסיגולוכיספ תוצע ינתת
,הבהאב הקסעש ,'חופת' ,הרבעש הנשב ילש תינכותב םג"
םג .אלש ונטלחהו תוצע תתל הלוכי ינא םאה ונטבלתה
תעברא תא וניצרש תוביסה תחא .תאז השעא אל וזה תינכותב
המ ודיגי םהש הז ,ונלצא תכרעמ ירבח םהש ,הלאה םידליה
ןוכנ היהי אל הז ,םידליל תרבוחמ ינאש הז לכ םע .םיבשוח םהש
םידליהשכ לבא .יליג םורממ תוצע םהל ןתאו אובא םא
לכ .ימיטיגל דואמ יל עמשנ הז ,םיבשוח םהש המ םירמוא
דחיב התוא םיליבומ םידליהו ,םייניעה הבוגב איה וזה תינכותה
."יתיא
תמלח ?ןורטאית תושעל ,ךלש הנשונ הבהא יבגל המ
."תררוסה ףוליא"מ הנירתקו תבקמ ידייל תא קחשל םעפ
ונחנאש תינכותה קר .דחיב לכה תושעל ירשפא יתלב הז עגרכ"
םגו ,FULL TIME JOB הז ,בורקה ראוניב רדושתש ,םיניכמ
ינא עגרכש ךכ .תוזכרתה ןומה םישרודש םירבד הלא .רמזחמה
םעפ ףא ילש םולחה ,ןוכנ לבא .דצב הזה ילש םולחה תא החינמ
.תורדסבו םיטרסב ,ןורטאיתב קחשא אל ינא םא םלש היהי אל
."ןמז תקולח לש ןיינע הז ,בורקב הרקי הזו
?ךל המיאתמ תאזש תויביסנטניאה
דימת .'תיפסכ' יל ארוק היה ילש אבא הנטק יתייהשכ .דואמ"
לש הזכ DRIVE ןמ יל שי .יתכלה אל םעפ ףא ,הצר יתייה
."לכה קיפסהל
?תויהל תבהוא תא הפיא ,החנ תאשכו
העברא יל שי .ןמזמ יל הרק אל הז לבא .ביבא-לתב תיבב"
.העוגר ארונ ינא םתיא .םדב םירבח ,םיבוט םיבוט םירבח
םייעובש ינפל .יתוא םמחמ ,יתוא קבחמ ארונש םהב והשמ שי
תבהוא ינא הזמ ץוח .ךכ לכ ףיכ היהו םיימויל ןופצל ונעסנ
ימימ וא תינאירוטקיווה הפוקתהמ ,םייתפוקת םיטרס תוארל
.יתוא קתנמ שממ הז .םיקוחר תוזוחמל יתוא םיחקולש ,םייניבה
."יתבהא ארונו ,'תבזילא' תא יתיאר הנורחאל
?סייטה רבחה םע ןיידע תא
."אל"
?המל
."הזל סנכיהל הצור אל ינא"
?תאזכ תחא תשפחמ תא ,הבהאה תכלמכ
הצור דחא לכ ?םלועל ואב םישנאה לכ המ ליבשב ,תא יל ידיגת"
."םלוכ ומכ ינאו ,הבהא אוצמל
?תזטנפמ תא הבהא וזיא לע
רבחה היהיש .תושגרתהו תורבח לש בוליש תויהל ךירצ הז"
."ןטבב םירפרפל יל םורגי םגש לבא ,ילש בוט יכה
?יהמיא רצי ךב ררועתהל ליחתה
לבא ,דלי תלדגמ ימצע תא האור אל דוע ינא .הזכ והשמ"
תייהנ ,םהילא תרבחתמ רשי ינא .ארונ יתוא םישגרמ םידלי
שולש-םייתנש ךותש החינמ ינא .םהל תגאוד םגו םהלש הרבח
הבהאה תא אוצמל הכירצ ינא םדוק .וישכע אל לבא ,הרקי הז
הז םאו תוגצהב הז םא ,הבהאב ןמזה לכ תקסעתמש ימכ .ילש
רוביח ןמ הזיא תרחא ,תחא יל היהתש תבייח ינא םג ,היזיוולטב
"?יל היהי