Make your own free website on Tripod.com

תרפסמ ןטייר תרפא
התחפשמב רדסה ליל לע


וסנכתה םלוכ .שגרמו לודג גנינפה היה ילש החפשמה לצא רדסה ליל"
ךרוצל הכפהש תספרמב ובשייתהו ,הכרבל ונורכיז ,ילש אבס תיבב
ןזח היה אבס .םלוכל הבישי תומוקמ םע דואמ ךורא ןחלושל עוריאה
אוה תודליהו םידליה ,תודודהו םידודה לכ לומ חספ ברעבו ,ותוריעצב
ברעכ ינורכיזב ראשנ הז .תדחוימ דואמ המיענב תוכרבה תא אירקה
."תוחפ תצק וילע םידיפקמ החפשמב ונחנא םויהש לבחו שגרמו םיענ