Make your own free website on Tripod.com

ביבאב שש
25/3/99
(ינוערפ תחפשמ)


תיבל ועיגה הלעבו יטיטרפנ
תכרבב וחצפו ינוערפ תחפשמ
םהלש תמסרופמה "ייייייייה"ה

ואצי תות תחפשמו ינוערפ תחפשמ
חכש ינוערפ אבא ךא ,לויטל דחיב
...תיבב והשמ