Make your own free website on Tripod.com

ביבאב שש
24/3/99
(ינוערפ תחפשמ)

ןושארה קרפה היה הז
תרפא וב "ינוערפ תחפשמ" לש
תא המליג איה .העיפוה
תות יטיטרפנ

(השנמ דדוע) הלעבו (ינורזע ידע) אתלד
םעט ןיא תות תחפשמל יכ וטילחה
(תרפא) יטיטרפנש ועדי אל םה ךא ,בוציעב
םתיבל ץוחמ ודמע (שורה-ןב זרא) הלעבו
רבכ םה זאו....לכה ועמשו
םהלשמ תינכות וממז


התליג איה ,התיבה הרזח אתלדשכ
תיבה תא הל הבציע יטיטרפנש
הנימזה םג ךכל ףסונבו ,שדחמ
ןבומכ .ןותיעל םתיב תא םלציש בתכ
תורתוכה תא התאר רבכ אתלדש
רבד לש ופוסב ךא....קפואב
הפיה תיבה רותב זרכוה םתיב
הנשה לש