Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק

לש ןושארה קרפה היה הז
תרפא וב "זירפ הפק"
.9 רפסמ קרפ ,העיפוה
הנד תא הקחיש תרפא
הנועה דעו הזה קרפהמ
זירפ הפק לש היינשה

,יתוק לש הרבח התייה הנד
וישכע .ותוא הבזע איה לבא
תא הצור איהו הרזח איה
...הרזחב יתוק

ול שיש תורמל ,יתוקו
השדח השיא רבכ
חילצמ אל ,(תירונ) םייחב
הל ברסל