Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק


הסעכ הנד - 25 רפסמ קרפ
דיפומ .םירודיסל אציש ,דיפומ לע
תא רדסל הכירצ איהש הל רמא
שפחל אלו יתוק םע הלש םיניינעה
ותיא בירל

עיגה םדא רתוי רחואמ
ביר היהש ירחא ,םוקטיסל
המשש ,ולש הרבחה ןיבו וניב לודג
ול העיצה הנדש ירחא .תרפא
המכמ לעפתה אוה תותשל והשמ
תויהל הכפה איה הבידנ

לש ותרבח ,תרפא םג ךכ רחא
התסינו םוקטיסל העיגה ,םדא
.רזע אל הז לבא ,םדא םע רבדל
תנחתל וידרה תא ריבעה דיפומ
.ונממ שקיב םדא יכ 91 וידר
תא שידקה ,וידרה ןרדש ,םדא
םידגבנה לכל ברעה

היה הז - 26 קרפ
הנועה לש ןורחאה קרפה
"זירפ הפק" לש היינשה
לש ןורחאה קרפה םגו
.הרדיסב ןטייר תרפא
וקחיש יתוקו הנד
"דחא לע דחא"


הלסורקה לע ובשי םה ךכ-רחא
םהיניב הרקש המ לע רבדל וליחתהו

אוהו באפהמ סאמנ יתוקל
החפשמ לע בושחל ליחתה
תצק הארנ הז הנדל....םידליו
רזומ


יתוקו הנד - חמשה ףוסה
םיקשנתמו םיסייפתמ