Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק


הדנימ - 24 רפסמ קרפ
הדנימ .קראפב בוש ושגפנ הנדו
הלוכי איה םא הנד תא הלאש
החמש הנדו התוא קבחל

המיולשש הממ הדחפ הדנימ
רפסל התצר הנד .הל השעי
ךיא העדי אל ךא ,והשמ הדנימל
לכה תא הל רפסל ליחתהל

ןטקה רדחה תא תרכוז תא" :רפסל הליחתה הנד
תא תרכוז תא ?אתבס לש תיבב םירפסה םע
איהש ינפל הנשב אתבס לצא ונישעש תוינכותה
תבשב םשל תכלל יתבהא דימת ינא ?התמ
יתייה .התאר אלו העמש אל רבכ איה ,רקובב
טקש היה לכהשכ רקובב םדקומ ארונ הככ העיגמ
,םינאמור תארוקו רדחב יל תבשוי יתייהו ביבסמ
היהיש יתדפקה דימתו םירוסא םירפס ,תעדוי תא
אובת אמא םאש ידכ ןחלושה לע הרות רפס יל
."עובשה תשרפ תא תארוק ינאש בושחת איה

רהמ .תחתפנ הסינכה תלד תא יתעמש תחא תבשב"
לבא ,הארת אל אמאש ידכ רפסה תא יתאבחה
לאש אוה .סנכנ המיולש .אמא התייה אל תאז
אוה זאו .ול יתרמא ינאו השוע ינא המ יתוא
רמא אוה .עובשה תשרפ תא יתיא אורקל עיצה
.יביל תא וחמשיש םישודיחו םישוריפ ול שיש יל
ול יתרמא .'יביל תא וחמשי' הלאה םילימב
.ינשה דיל דחא בורק הככ תבשל ונל רוסאש
יתעדי אל ינא ,יתוא ףטלל ליחתה אוה םואתפ
חורבל הכירצ ינאש יתעדי ינא .תושעל המ
יתוא ספתו יב תעגל ליחתה אוה זאו יתדחפ ינאו
ינאו יתוא קשנל ליחתהו יתוא ךשמו חוכב
אל אוה ,יתוא ךשמ אוה לבא ,חורבל יתיסינ
"םשמ תאצל יתחלצה ישוקב .בזע

יתשקיב .תבשל תבשמ ךשמנ הז הככו"
הליג אוה לבא ,םימיה תא ףילחהל אמאמ
םאש רמאו רפסה תא יל חקל אוה .הז תא
אבאל דיגי אוה ,הפה תא חתפא קר ינא
,הלאה תותבשב השוע ינא המ קוידב אמאו
המ לש הלחתהה קר היהת תאז'
תא הנד המייס ןאכ ." 'ךל השעי ינאש
הנדו ךשמנ הז ןמז המכ הלאש הדנימ .הרופיס
התייה רבכ איהש ןוויכמ הברה אלש הריבסה
הבזעש ךכ לע הרעטצה הנד .הצוחה ךרדב
.םולכ הדנימל דיגהל ילב


המיולשש הדנימל הרמא הנד
הב עגפי אל םייחב