Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק


לאש יתוק - 21 רפסמ קרפ
לכ םא הרוק היה המ הנד תא
הרוק היה אל הדנימ םע ןיינעה
איה םא תעדל הצר אוה...וישכע
הלש רבעה לע ול תרפסמ התייה

תלכתסמ תאשכ" :הנדל יתוק
תא ,האור תא ימ תא הארמב
הנד תא ,הנד תא וא הירורב
"?הירורב תא וא

תירמיש לע ורביד ימתו יתוק
הסני אוהש הל חיטבה יתוקו
םוקטיסל העיגה הנד .ןיינעב רוזעל
דיה תא ימתל קיזחה יתוקשכ קוידב
קרפה םייתסה הככו

בוש הנד - 23 רפסמ קרפ
הדמע ימתשכ קוידב העיגה
רוזעל ידכ האב הנד .תכלל
באפה תא רוגסל יתוקל

ררושש הזה טקשהמ סאמנ יתוקל
םהו עובש רבכ הנד ןיבו וניב
בירל וליחתה בוש