Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק


תחא הניצסב העיפוה תרפא
הבשי איה .19 קרפב דבלב
השיא העיגה םואתפו הדעסמב
"?הירורב" הילא התנפש

התנפש השיאה - 20 קרפ
התוחא ,הדנימ התיה הנד לא
התאר אל איה התוא ,הנטקה
הילא התנפ הדנימ .םינש 4 רבכ
וגהנ ךכש םושמ "הירורב" םשב
הריהבה הנד לבא ,הנדל אורקל
רתוי הלש םשה אל הזש הל

םייתשהו ןופלט הלביק הדנימ
הדעסמה תא רהמ בוזעל וצלאנ
הליג הדנימ לש הלעבש ןוויכמ
איה הפיא

הנד לש וטואל וסנכנ ןה
ורצע ןה .רחא םוקמל ועסנו
הנד .רבדל וליחתהו ךרדב
הדנימל חקל המל תעדל התצר
התיא רוציל ןמז הברה ךכ לכ
רשק


לא וכלה ןה ךכ רחא
םינטק םיטרפו בורקה קראפה
ורזע ןהלש החישב וצצש
הנד .הלילעהמ קלח ןיבהל ונל
הדנימש דועב הלאשב הרזח
םשה יכרדב תכלל הכישמה

הדנימ תא החקל הנד
יתוק תא הגיצהו םוקטיסל
הנדשכ קושב היה יתוק....הינפב
"יתוחא...הדנימ תאז" ול הרמא