Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק


18 קרפ

תירמיש לע הצרפתה הנד
לכמ תינהנ תירמישש הנעטב
םיבר יתוקו הנדש הזה קסעה
ןמזה לכ

תוחיש עיגהל וליחתה באפל
םשב השיא ושקיב ןהב ןופלט
אל דחא ףאל לבא ,הירורב
ןוויכמ רבודמ המב גשומ היה
הירורב ףא םש התייה אלש


ישנא ינש ועיגה קרפה ףוסב
עידוהל ידכ ריעה ןיצקמ אבצ
,ןוירהב איהש התליג קרש ,תירמישל
ךכו וקתש םלוכ .גרהנ הלעבש
קרפה םייתסה