Make your own free website on Tripod.com

זירפ הפק


יעיברה קרפה - 17 רפסמ קרפ
לש היינשה הנועה לש
ךותמ ןושארה ךא ,זירפ הפק
.העיפוה תרפא וב וזה הנועה
הלאש תירמיש
תאצל הלוכי איה םא יתוק תא
ןימזי אוהש הל רמא אוהו םדקומ
תינומ הל

הארנ הזה קסעה לכ הנד יניעב
התוא עיגרה יתוק לבא...דושח יד

ריאשמ יתוקש הסעכ הנד
לעופה ,דיפומ םע דבל התוא
רכש אוהש יברעה

דבל וראשנ דיפומו הנדש ןמזב
לש ןודעומה ,"םוקטיס" ךותב
ואצי יתוקו םדא ,הנדו יתוק
ורזח םהשכ .ורבידו הצוחה
העידוה ,תנבצועמ העמשנש ,הנד
התיבה תכלוה איהש יתוקל