Make your own free website on Tripod.com

הבוגל תצפוק

29/8/97 ,תוליל 7

תישיא תינכות תלבקמ התייה ןטייר תרפאו ,עגר דוע
םימי השולש .לטבתה לכה םואתפ לבא ,2 ץורעב תקשחנ
הרחבנש דע ,םידליה ץורע תחנמ לע ורבע םישק
גיציש ,'תודשב ךלה אוה'ב ישארה דיקפתל עיתפמב
.עבש ראב ןורטאית
הז םגו ,םייט-םיירפה שוביכ אוה אבה בלשה
.אלש הביס ןיא .הרקי דוע
הבוצעו ץוחבמ החמש .תחכופמו הנונש ,הפי איה
.םייחב תינשייבו המבה לע הטוב ,םינפבמ
הבוגל הציפקב ץראה תפולא הכפה ךכ
קר אלו ,םידליה תלילאל

ןהכ זעוב תאמ

תחקרמ םה" ,'ץראה'ב רנקנד ןונמא עובשה בתכ ,"םידליה ץורע יפ לע םייחה"
םיקוחצ הברהו םייניע ילוגליג ,תויוועה ,תפצוש תוירגלוו ,תוטתשה ,שער לש
."תונידעו דסח ,יתימא ןח אוה ןיטולחל םשמ רדענש המ .םייתוכאלמו םימעור
.ותוא שיגדמש ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכל יכ ןיוצמה ורמאמב קדוצ רנקנד
.לשמל ,ןטייר תרפא

איה .םידליה ץורע לש תיתימאה הכלמה איה ,25 הל ואלמ ןמזמ אלש ,ןטייר
,סיסקבא לעי ומכ תינחלסו תיהמיא אל ,יאני לכימ ומכ תינקחצו תינידנולב אל
וארת אל .תחכופמו הנונש ,הפי איה .רהוז-רב לעי ומכ תזזפמו תדסחתמ אל
הביסה ,הארנכ ,םג תאז .ץלוע טוטאז ותויה ללגב קר דלי לע תחרמנ התוא
םיקיפמה .םינש שמח ינפל הז םגו ,תחא םידלי תטלקב קר הבכיכ ןטייר עודמ
.תוקיזמ אלו תוקקולמ ,החפשמה לכל ןתוא םיצור ירה

הלעיש ,'תודשב ךלה אוה'ב קשחנה ישנה דיקפתב ןטייר התכז עובש ינפל
לבא ,רבמטפסב וליחתי תורזחה תא ,ףרוחה ץורי הזחמה .עבש ראב ןורטאית
.תונרקס ררועמ 'תפפועמה התיכה'ו 'חרופ רודכ' תבכוכ לש קוהילה
קחשמה ידומיל םויס תוגיגח לש ןמוציעב וישכע תאצמנ איה ,הזמ ץוח
.תונורחאה םינשה שולש תא הריבעה םש ,ןייטשניול םרוי לש וידוטסב

התייהש - 2 ץורעב תדעוימה התינכות לש ןורחאה עגרב לוטיבהש הרק םג ךכו
ךכ לכש תובכוכה תגרדל התוא קינזהלו הלודגה הצירפה תא הל איבהל הרומא
.רתוי אל .םימי השולש ךשמל קר התוא ביצעה - וניתוזוחמב תקשחנ
יל רמא אוה .ןוליש ןד םע תישיא השיגפ יל התייה" ,תרכזנ איה ,"הנש ינפל"
אוה ןוליש .'תשר'ב תישיא תינכותב יתוא תוארל הצורו ירחא בקוע אוהש
ונלחתה .ידיימ קילק וניניב היהו ,היזיוולטב םוצע עדי םע הסונמ דואמ שיא
ןיב העורק יתייה הזה ןמזה לכ ךשמב לבא ,תינכותה לש טמרופה לע דובעל
.היזיוולטל תדבעושמ תויהל לודגה דחפה ןיבל הז תא תושעל ילש הקושתה
ילצאו ,םירחא םירבד ןומה לע רתוול רמוא הז וזכ תיעובש תינכות קיזחהל
."טילחהל השק יל היה זא . קזחה דצה אוה קחשמה
.ךליבשב וטילחה זא
אצוי היה הז ,תאזה תינכותה תא הצור תמאב יתייה םאש יל רמא והשימ .ןכ"
םילבכה ישנא לע שיש הלבגה - תוינכט תוביס ללגב לפנ הזש תורמל ,לעופל
."הזכ והשמ וא ,2 ץורעב דובעל
אל וא תלביקש הדבועהמ עפשומ ךלש ימצעה ןוחטיבה
?םיוסמ דיקפת תלביק
טפשמ שי .ללכ ךרדב ,תחצנמ יבש תוימיטפואה לבא .ןכ ,הבר הדימב"
םינפה םע יתכלה םימי השולש .'הבוטל רבד לכ' :תותבס לש םסרופמ
ילש חורה בצמו ,'תודשב ךלה אוה'ב דיקפתה תא יתלביק זאו ,המדאב
"...לבח הזו ,ידמ ההובג תימצע הכרעהמ תלבוס אל ינא .ןיטולחל הנתשה
.החוד הנוכת איה תוריהי ,לבח המל
תוחילצמ הלאכ םישנ .תינחוכ רתוי .תי'ציב תויהל הצור יתייה םימעפל"
התוא היהא ינא חצנלש הארנכ זא ,יפוא ףילחהל רשפא יא לבא .םייחב רתוי
םידיקפתל תכשמנ דימת ינא ,לשמל ,ןורטאיתב .הכובנ ,הכותב תסנכתמש תרפא
.וידוטסב יתישעש ,'היורט תושנ'ב הנלה ומכ ,תויביטלופינמו תוקזח םישנ לש
."ילש םייחב יל ןיאש םירבד תווחל יל רשפאמ הז
?היזיוולטב תישיא תינכות שיגהל םולחה לע תרתיו זא
םלועב םיבבותסמו ,ריעצ ליגב הריירק ושעש םישנא ןומה הריכמ ינא .אל"
השיגרמ ינא .ךופה הז ילצא .לכה םיעדוי םהש השוחתו רידא ימצע ןוחטיב םע
םינש עברא דועב ןכל .תרפתשמ םג ינא ,רתוי תדמול ינאו ןמזה רבועש לככש
בוט ילואו .דואמ הבוט קר אל ,תניוצמ היהתש היזיוולט תינכות השעא ינא
."אצי הז הככש

המ ליבשב" :התוא לאש ןייטשניול םרוי ,קחשמל וידוטסל ןטייר תרפא העיגהשכ
הרענה לבא ."היזיוולטב תועיבקב העיפומו תבכוכ רבכ תא ?קחשמ דומלל ךל
תינקחש תויהל הצור איהש ול התנע ,םיילענ ילב 1.74 ,ההובגהו הפיה
.דומלל הכירצ איהש השיגרמ איה הז ליבשבו ,הבוט שממ ,הבוט

.תיביטרופס הריירק לע אקווד אלא .תיתונמוא הריירק לע הבשח אל ןטייר
,הבוגל הציפקה םוחתב תואלפנ הללוח איה םג ,וירוענב ,ןייטשנייא קירא ומכ
לע הרישה תבהא הרבג רתוי רחואמ .ץראה תפולא התייהו ישיא איש הדימעה
רשייה הגליד םשמו ,םורד דוקיפ תקהלל העיגה איה .ןורזמה לע התיחנה תונמא
.םידליה ץורעל

ושרגתה ,12 תב התייהשכ .'ץיבדנס תדלי .ןורשה תמרב ורבע הירוענו התודלי
היה לודגה יחא .עובש ךות יתרגבתה" .ונתשה הייח - הדומ איה - זאמו ,הירוה
אבאש תרמוא תאז המ .ולש םייחהמ ןיבה אלו 9 ןב היה ןטקה יחא לבא ,17 ןב
תבייח יתייה ?הזל הז םימיאתמ אל רבכ ,ול וריבסהש ומכ הסכמהו ריסה ,אמאו
יתכפה .תחא תבב יכותב הרק הזה ישפנה ךילהתהו ,תוירחאה תא וילע תחקל
תודלי יל התיה יכ ,םידליה ץורעב דובעל יתכלהש תבשוח ינא .הנטק אמאל
ילש אבאש עגרב ומלענ םיקוחצהו תולילקה ,תויקינתוטשה לכ .דואמ הרצק
קוריפ ללגב המשא תשוחת שי ילש אבאל ,תבשוח ינא ,םויה דע .תיבה תא בזע
םועטל ,הרוחא לגלגה תא ריזחהל הסנמ ינא 21 ליגמש הרק הככו .יתחפשמה אתה
."הדובאה תודליהמ והשמ
?םידלי ךכ לכ תבהוא תא ןכלו
העובצ היהא אל ינא .יופש ןפואב םהילא תסחייתמ ינא לבא ,םידלי תבהוא ינא"
,םידליל יצומ-יצופ השעא אל ינא .הלמשב יל ךשומש קינדונ דליל ךייחא אלו
."םידלי םהש ללגב קר
?90-ה תונש ידלי לע ךתעד המ
הברה םה .םייניצ דואמ םג םהו ,ונייה ונחנאש הממ רתוי םימכח םה"
."םייניצ רתוי
?הז לכל םידליה ץורע לש ותמורת המו
,שובלה ןונגס תא םיקחמ םידליה .הרוק הז ןכלו יוקיחל לדומ םיווהמ םיחנמה"
רודל םיוסמ לייטס איבהו המלש הנפוא ותיא איבהש ,רבוסס ליג לש לשמל
."םירחא םירבד םיקחמ םג םידליהו .םלש
.26 ןב רוחב אל אוה שש ןב דלי ,תאז לכב ?ךייניעב העווז אל הזו
תא וקיח '50-ה תונשב .יוקיחל לדומ דימת ויה םיבכוכ .יניעב ינויגה הז ,אל"
םע ,סלטיבה תא וקיח '60-ה תונשבו ,רעישב זירגהו ןגאה תועונת םע ,סיבלא
תוחכונ שי היזיוולטה רישכמל יכ ,טלוב רתוי תצק הז םויה .ךוראה רעישה
."תפרוגו הקזח ,הריהמ ולש העפשההו ,תיב לכב תטלוב
םיצירעמ םידלי ,תבכוכ ינא ,ייה ,םימעפל ךמצעל תרמוא תא
?יתוא םיקחמו יתוא
אל םלועל ינא .תבכוכ ינאש ,יניעב דרוסבא הז ?תעגתשה...אל ש-מ-מ שממ"
עדוי התא .ןזואב יל תמרוצ 'תבכוכ' הלימה וליפא .וזכ לעכ ימצע לע לכתסא
לש םינש עברא .םינש עברא ?ימצע תא בוהאל ליחתהל ללכב יל חקל ןמז המכ
,ךסמה לע ימצע תא האור יתייה םא ,םעפ .םידליה ץורעב תויביסנטניא תועפוה
."רתוי הנותמ ינא םויה .היזיוולטה תא הבכמ יתייה תוינש שולש ירחא
?בוט ףסכ הז םידליה ץורע
.תרוכשמה ליבשב םש תדבוע אל ינא לבא ,סותימה תא רובשל תרעטצמ ינא"
תמאב ינא .ףסכ ליבשב אל םה םייחב השוע ינאש םירבדהמ זוחא 90 ,ללכב
הדובע ,בושח ינויזיוולט ןויסינ תרבוצ ינא .רזומ ךל הארנ הז םא םג ,םש תינהנ
ינא .ףיכ .ןאפ השועו תדקור ,הרש ינא .םייח םירודיש ,בשק תקולח ,להק םע
."תוניהל קיספאש עגרב םידליה ץורע תא בוזעא
?םיעוריאב תועפוה ,תוטלק ?םידליל רחסמה תיישעתב תבלתשה אלש הז ךיאו
קופדל אל המל יכ ,ילוא ,תרגפמ ינאש ודיגי...הז תא תושעל תלגוסמ אל ינא"
הז לבא ?היהש הממ חוכשלו רלוד 10,000 םע התיבה תכלל ,הדובע תועש המכ
תרוצב תרומזת םע העש יצח עיפוהל ,והשפיא ןוינקל תכלל יתוא ךיבמ תמאב
."הז תא תושעל הלוכי אל שממ ינא .ק'צ תחקלו
יללכו תימדת ךיילע הפוכש םוקמ הז .הדובע םוקמ קר אל הז םידליה ץורע
תיביטקובורפ המכ ?ןורטאית תינקחש ךתויה םע רדתסמ הז ךיא .תוגהנתה
?םירחא תומוקמב תויהל יזעת
אלו ,תינקחש הנושארבו שארב ינאש ןושארה עגרהמ ועדי םידליה ץורע ילהנמ"
.יתוא הליבגמש המגיטס יב הקבד אל םג ,ילזמל .ילש תוטלחהב וברעתה
הציברמו םש תנשעמ ינאו ,יאנב ירוא םע הטימ תניצס יל שי ,לשמל ,'זירפ הפק'ב
החנמ לש תנגוהמ תוגהנתה אל שממ תאז .ןחלושה לע תוינתוואתו תוטהול תוקישנ
"?ןוכנ ,םידליה ץורעב
תוריעצ תורוחב םיצור ,דחא דצמ .הזה אשונה ביבס תועיבצ ןומה שי
לכב םילכהמ תאצוי רהוז-רב לעי ,ינש דצמ ,תוינימו םירוענ תונירקמש
.הלש הזחל רשקב והשמ ריכזמ והשימש םעפ
,הלודג תיאבצ הצלוח ימצע לע םישא םא םג ירה...וזכ אל ינא...ךל דיגהל המ"
תלדתשמ ינא ןכל .המ זא ,ונ .סקס תרדשמ ינאש ודיגי ,םיכורא םילוורש םע
."םייתימא םהש השיגרמ ינאש םירבד קר השוע ינאו ,ימצע םע המלש תויהל
?קחשל תבהוא יכה תא המ
תקחשמ ינא םש ,'זירפ הפק'ב ומכ ,קפקופמ רבע םע תוקזח םישנ לש תויומד"
.הלש םישדחה םיינוליחה םייחה תא הבר המצועב הווחו הלאשב הרזחש יהשימ
הטוב תויהל תבהוא ינא ,ילש םוימויב תמנפומו תינשייב יד ינאש ללגב ,ללכב
."תקחשמ ינאשכ תינתוואתו
?וזה הוואתה םע קוחר יכה תכלה יתמ
יתקשנתהו ,השיא םע ןימ תניצס יל התיה ןייטשניול לש וידוטסב .םיימעפ"
."תרחא תינקחש םע תיתפרצ
?היה ךיאו
.ילש םייתימאה םייחב ימצעל השרמ יתייה אלש ,תרחא ירמגל היווח .םיהדמ"
תקתונמו הדדוב ,הלוח השא - ןיי'ג יתייה סמאיליוו יסנט לש 'קיתעה עבורה'ב
.לכה יל וארו ,ףוקש ןוזינבמוק םע הגצהה לכ המבה לע יתבבותסה .םייחהמ
לע המש יתייה דימ ,תלדב קפוד היה םואתפ והשימו ,תיבב היה הז םא ירה
ינאש יתשגרה אל .םירחא םייח הלא המבה לע לבא .השובהמ ,והשמ ימצע
."ןיי'ג יתשגרה .תרפא
'חרופ רודכ'ב םידליהמ הבהאה תא תחקול .ויתוצק ינשב לבחב הקיזחמ תא
.תוישנ תועפוש תויומד תמלגמ תאשכ ,רגובמה להקהמ הבהאה תא תלבקמו
הללמוא הדלי יתייהש אלו - ילש םייחהש תויהל לוכי...םעפ ףא הז לע יתבשח אל"
,בל תמושתל ,םוחל הקוקז ינא ובש בצמל יתוא ואיבה - דחוימב תחפוקמ וא
."הז לכ תא לבקל יל רשפאמ קחשמהו .הכרעהל
?לכה תבזוע תייה וליבשבש דיקפתה המ
ישאר דיקפת ,ןיידע ,אוה ילש לודגה םולחה .לכהמ רתוי ,רישל תבהוא יכה ינא"
הנירתק ,האלפנ תומד איה תבקמ ידייל .ריפסקי ,ןבומכ ,הזמ ץוחו .בוט רמזחמב
"?אה ,ילאנב המכ .'תררוסה ףוליא'מ
.ההא
תוינוגסס ןה ולש תוזחמב םישנה תויומדו ,ינואג רצוי היה אוה ,תושעל המ"
."תינקחש לכל גונעת .תוינוציקו

היתועפוהב יוטיב ידיל אבש הממ רתוי תיטנגילטניאכ קר אל הלגתמ ןטייר
הלא לש רידנה ןזהמ .דואמ הפי ,םייחב רתוי הפי םג איה ,תוינויזיוולטה
רתוי אללו ,שיתמ הדובע םוי ירחא איהשכ םג .לווע ןהל השוע ןטקה ךסמהש
.ללכב ןותפש אללו פא-קיימ ידמ

שבוכה ןחב עגופ אלש המ ,שלוגהו רוחשה הרעיש תא הרציק הנורחאל
,בשקב יב תוצעננ הלש תורופא-תוקוריה םייניעה .הלש הרענה םותבו
ימל הקינעמ איהש ,תאזה בלה תמושת .הירגיס המצעל התיצמ איהשכ םג
ץירעמ דלי אוה םא ןיב - תודנדנמ תולאש התוא לאושו הלומ בשויש
היתונוכתמ איה = ותכאלמ תא השועש יאנותיע אוה םא ןיבו המיתח הצורש
.תונלבסב הנועו ,הבישקמ איה .תוטלובה

תרמוש איה ויטרפ לעש רבחה םע הריד תקלוחו ביבא-לתב הרג איה וישכע
וצרש הלאכ שיש תעדוי ינא" :הרמא יאני לכימ ,הל ריכזמ ינא ,םעפ .תואנקב
ןטייר ."םידליה תכלמ תא ונייז םהש ךכ רחא דיגהל ידכ קר יתיא תאצל
ללגב יתיא תאצל וצרש הלאכ ויהש החינמ ינא" :תכייחמו שארב תנהנהמ
רשפא...ןכ םא םגו ,חפב יתוא וליפה אלש הווקמ .ינאש ימ ללגב אלו ,יומידה
.ןיינעה המ .והשימ םע יתבכש ,והשימ םע יתאצי זא .הרק רבכ המ ,בושחל
."םישנא םתס םע יתבבותסה אלו ,בהוא והשימ םע םיסחי תכרעמ יתשפיח דימת

.תיניצר הרוחב
יתייה .םינפבמ הבוצעו ץוחבמ החמש יתייה ימצע תא תרכוז ינאש םויהמ"
התיה ירוה לש ןישוריגלש תרעשמ ינא .יכבב תצרופ םואתפו תיבב תבשוי
אשונ איה ,לשמל ,האושה .םינכסמו םידדוב םישנא םע דימת יתיהדזהו העפשה
םיארונ תומולח תמלוח ינא תורגבתהה ליגמ .קזח דואמ-דואמ ילע עיפשמש
והשיתמ .םדריהל יתדחפ ,הז ללגב הניש ידודנ יל ויהש תופוקת ויה .האושה לע
ידוהי לש םידירש םהל ולגלגתה יתמשנבש יל רמאש ,לבוקמ בר הזיאל יתכלה
."תרסייתמ ינא ןכלו ,םיזגה יאתב ,האושב תמש
?הרזע ברה דובכ םע השיגפה
,העגרנ ,תופדרנה תיווח ,המצע היווחה .אשונל השיגר דואמ ןיידע ינא .אל"
ןפואב יתוא םיקתרמ האושה לע תוינכותו םיטרס .ירמגל יתוא הבזע אל לבא
."דחוימ
תולגל ןמזה הזו ,תורזחה תוליחתמ טעמ דוע .'תודשב ךלה אוה'ב םכסנו
.דיקפתה תא תלביק ךיא
.2 ץורעל ילש תדעוימה תינכותה הלטבתהש ירחא םיימוי ןשידואל יתעגה"
יתזעה דועו ,ויפל השענש הזחמה תא יתרכה אלו םלועמ רפסה תא יתארק אל
,טסקט יל ונתנ .רגסנ טעמכ רבכ לכהש ירחא ,91-ה הקדב ןורטאיתל אובל
,הבהאל ילש ישיאהו ישגרה רוביחהמ קר יתלעפ .היצזיבורפמיא יתישעו
."ילש היה דיקפתה .הז והזו .באכל ,תוומל ,ףוסל