Make your own free website on Tripod.com

!םירקיה ידידי

איהו לצ לעי םע יתרביד רצק ןמז ינפל
.ןבומכ םכילא ,רתאל רצק והשמ בותכל יל העיצה
!הל יתנענ - הנהו העצהל יתחמש דואמ
ילא םיעגעגתמ ןיידע םכמ המכש עומשל החמש ינא
.םכל החיטבמ ינא ,בלה תא םמחמ דואמ הז ,םימעפל ילע םיבשוחו
יתוא םתיאר אלו םידליה ץורעב יתייהש זאמ ןמז רבעש תעדוי ינא
הקוסע דואמ ינאש םושמ הז ךא ,הנורחאה הפוקתב היזיוולטב
.םידומיל םג ןכו ,תושדח תורדסו תוינכות לע הדובעב
הנממ תונהלו יתדובע ירפ תא תוארל ולכות בורקבש הווקמ ינא
םכמצע לע ורמשתו ,םכלש
ןטייר תרפא
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד

.ןטייר תרפא רשאמ תרחא אל איה הנומתב םיאור םתאש היפהפיה השיאה
.15/5/1972-ב הדלונ ןטייר הנוי תרפא
.םידליה ץורע - 6 ץורעב עגרכ תדבועה תילארשי תינקחש איה תרפא
לגיטספה לשמל ,םיפסונ םיטקייורפל הנמז תא השידקמ ןיידע איה ןמז ותואב
העיפוה איה '95 הכונחב !!המצעב הבתכ איה ותואש ריש העציב איה וב
רהוז-רב לעי םג הבכיכ הב "העתפה תביסמ" הגצהב השנמ דדוע דצל
עבש ראב ןורטאיתב העיפוה תרפא ןכ ומכ .הרצק הפוקתל
החנמ-סקא דצל הקימ תא המליג איה םש ,"תודשב ךלה אוה" הגצהב
הפיחב תוגצהה לביטספב העיפוה םג איה .רוצ ןורש ,םידליה ץורעב
תגצהב,"םיימשב עגונ יטרא" הגצהב הלוש דיקפתב
"תומולחה לש תרפא" תארקנש (םיפסונ םינדקר 4 תללוכה) דיחי
."הנטקה םיה תב" השדח הגצה לע תדבוע איה עגרכו
הבהא יניינעב תינכות ,"חופת" תא התחנה איה ךכל ףסונב
."חופתה דוס" תינכותה לש אשונה ריש תא הרשו
!!!הזה םיסקמה ךויחה לע ולכתסת ,םיצירעמ הברה ךכ לכ הל שיש אלפ אל
.תרפא לש תונומת 300-מ רתוי ללוכ רתאה
,םורתל הצור אוהש םלוצמ וא בותכ רמוח שי והשימל םא
:תבותכב רשק יתיא ורצ השקבב
tsell@netvision.net.il