Make your own free website on Tripod.com

תרפא לש אמא - ןטייר ירימ

2000 ןמויוי
םידליה ץורע לש ימשירה ןמויה
1999/2000 ס"שת

?םאה םוי לע תרמוא תא המ
."ונתוא וקנפיש ונל עיגמ"
?םאה םוי תא תרכוז תרפא
הבורקה הביבסב הז לע ורבדי םא אלא ,אל"
."הזכ והשמ וא ץורעב ,הילא
?אמא תויהלב השק יכה רבדה המ
."ןמזה לכ םהילע חיגשהל השק"
?התיה תרפא הדלי הזיא
םירוהה לע הסח אל ,הלש לע הדמע דימתש הדלי"
."הלביק - התצור איהש המ ,הלש
?ץורעב הקוסע החנמל הכפהש זאמ הלצא הנתשה המ
ינש דצמ .הל בושח יכהש המ הז .איה לכ םדוק הז םויה"
אובל הלוכי אל ינאש ,הלש םיניינעב הדורט ךכ לכ איה
התוא האור אל ינא...תוליחתמ תוחרצה תרחא ,תונעטב הילא
."היזיוולטב רשאמ ץוח ללכב
?ץורעב החנמ לש אמא תויהל ,יללכ ןפואב ,הז ךיאו
."התיבה ונילא םירשקתמ םידלי ןמזה לכ"
?םוינלימה לש םאה םויל הנממ ישקבת המ
."םויה תא יל השעי הז .ןופלט םירתש קר"