Make your own free website on Tripod.com

ינמ לצא


לש תינכותב החראתה תרפא
1997 תנשב ראפ ינמ

הקהלה לע הרפיס תרפא
הרשו הב הרבח התייה איהש
םהש רישמ רצק עטק
"לוטסמה לותחה" םהל אורק .ובתכ
לכב באפב רישל וגהנ םהו
הרמא איה .הלילב תבש םוי
יכה איהש תורושה יתשש
:ויה רישב הבהא
םישפחמו םיללותשמ םילאה"
םיעדוי אלו םילאוש םה ,תויחל הביס
"תורעש ילב הלא שי ךיא

ילייח ךיא הרפיס תרפא
ןיעב הציב הל וקרז ינלוג
תקהלב התייה איהשכ
"םורד דוקיפ"

,תינכותב תפסונה תחרואה םע תרפא
ןהיתש .תיאבצ הקהלב איה םג התרישש
ןמאנ ללה - הרומ ותוא לצא קחשמ ודמל

ךותמ עטק הארה ינמ
"תודשב ךלה אוה"
תרפא הבכיכ וב
הפוקת התואב