Make your own free website on Tripod.com

ינמ לצא


רפיס ינמש ירחא עגר
תטלקה תא ול שיש
ריעצ ליגב תרפא לש

רישל הבהא תרפא
ריעצ ליגמ רבכ

תא תבנוג תרפא
הלש חאמ ןופורקימה

!!!דמוח הזיא וארת