Make your own free website on Tripod.com

ינמ לצא


החראתה ןטייר תרפא
ראפ ינמ לש תינכותב
15/11/98 -ב

ךויח םעפ םתיאר
???הזמ רתוי םיסקמ

איהשכש הרפיס תרפא
איה ,הנטק הדלי התייה
םיצפח ינימ לכ תחקל הגהנ
דיל םתוא םישלו
ןופורקימל שומישכ ,הפה

תינכותב חראתה יונ יחצ םג

תרפא תא הוולמ ינמ
םלגתש ידכ ךומסה אסיכל
טרסל לבקתהל הצורש השיא
תויהל וצרש םירוחב 3 ליבשב
"ןומיל ומיקסא"ב ה'לדוהי

הכירצ התייה תרפא
תאזו םהל רוטסל
הליבשב הנושאר םעפ התייה
רוטסל הכירצ התייה איהש
הדחפ ארונ איה זא והשימל