Make your own free website on Tripod.com

טנגמה
26/12/99

םג ,הרבעש הנש ומכ
תא התחנה תרפא הנשה
לש ןושארה רודישה
לש רודישה תעוצר ,"טנגמה"
םידליה ץורע

םוינלימה לש ןורחאה עובשב
ומשש עצבמ םידליה ץורע ךרע
תורשע ןיבמ ."ףלאה לש התיכה"
םידימלתה תמישר תא וחלשש תותיכ
הלרגוה ,םהלש תומיתחה ףוריצב
ורחבנ הכותמ ,תרחא התיכ םוי לכ
תיבב ויה השימחה לכו הרקמב .םידלי 5
ןושארה םויה .סרפב התכז התיכה לכ
הלודג החמשב םייתסה טנגמה לש
תותיכה לכ ןיבמ הרחבנש התיכה רשאכ
סרפב התכז ןכא

ךא ,דחא יזכרמ החנמ ונשי םוי לכ
ומלוצש םיעטק םירדושמ םעפל םעפמ
םקלחש וא ,םיחנמה ראש םע שארמ
תאיל .יח רודישב רקבל םיצפוק וליפא
םעפל םעפמ העיפוה ,לשמל ,ןוריחא
תרפא לש רודישה ןמזב

עיפוה "םויה רוביג" תניפב
טרסב בככמה יריאמ דליה
"ןקלוו תמוצ"