Make your own free website on Tripod.com

טנגמה
10/2/2000

םע ןטייר תרפא
אב-אב עסה החנמ ,ףשר דורמנ

קחשמ ול םייתסה םויה
קחשמה תקידבל ."לטכפשה"
!המישמל ןטיירפא האצי ,שדחה

ימויה רוביגה תניפ
היצטידמ - םעפהו

הינתנ...יגול תדיח
החישב תברעתמ בוש

(לאמשמ) דורמנו (ןימימ) תרפא
יתוא םתקחצE תניפב