Make your own free website on Tripod.com

טנגמה
קוריו לוגסב םלועה תא םיעבוצ
1/2/2000

הנוש היה הז םירודיש םוי
.טנגמה לש הליגרה ותנוכתממ
יחה רודישה תא התחנה תרפא
,םיפוצה טבש טלקמב ,הלמרב
ךלהמב .חנזומ ארונ היהש
טבשה ידלי ועבצ ,רודישה
יעבצ ,קוריו לוגסב םוקמה תא
םידליה ץורע

החראתה םויה רוביג תניפב
וידלי ינשו באה הב החפשמ
םיפוצה טבשב קלח םיחקול

הרש םיפוצה תלהקמ
ןופלטה ריש תא