Make your own free website on Tripod.com

הפי ינאש תבשוח אל
(רעונל בירעמ)

,ןטייר תרפא .החיטבמ התייה הלחתהה
הרדיס ינימב בככל הרחבנ ,20 תב תינורש-תמר
.ררוז תלייא לש הדיצל "הבהא יקחשמ"
סנרפל ידכו ,המלענ ןטייר .הליפנה האב ,ךכ רחא
.תונמגודל דובעלו קחשמ לע רתוול הצלאנ המצע תא
."םיזובזב" תא תוחנהל הליחתהשכ ומלענ תורצה
ץורעב הייחנהה תרשמ תא הבזעש רחאל םייעובש ,םויה
הלולס תובכוכל הלש ךרדהש הארנ ןיידע ,םידליה

ץיבלתפנ ידע נ"כ :תאמ

,תינמגוד ,תינקחש) ןטייר תרפא .העטמ הלש ןידעהו ירירבשה הארמה
ףא ,והשמו המש ינפל .יתימא ץרמ רודכ איה (תינמרב םג רבעבו תרמז
הרדס ינימ ,"הבהא יקחשמ"ב התיה הלש הצירפה .הילע עמש אל דחא
תינמגוד ,לטיור תא םש הקחש ןטייר .ררוז תלייא םג הב הפתתשהש
.(רגרביוה ימר) ףתוש םע הריד תקלוחה ,ידמל העורפ הרוחבו הליחתמ
?"הבהא יקחשמ"ל תעגה ךיא
יתרש דימת .רודיבה םלועל סנכיהל יתיצר ,הנטק הדלי יתייהש זאמ"
,אבצהמ יתררחתשהשכ ,םייתנש ינפל .יל ויהש התיכה יברע לכב יתדקרו
יתוא החקל האיבל .ילש תנכוסה איה םויהש ,ןוה האיבל תא יתשגפ
םינשידואה דחא .םינשידוא ינימ לכל יתוא חולשל הליחתהו ,התוסח תחת
."הבהא יקחשמ" לש היה ,וילא יתחלשנש םינושארה
?ןשידואה היה ךיא
ינא ,ירבד קר ,יקחשת לא ,ירבד' :יל רמא ,יאמבה ,ןורושי לפצ"
לכ ול יתרפיסו יתשקשק ,םש יתדמע .'תרבדמ ךתוא עומשל הצור
תמייוסמ הניצס יל ראית אוה ךכ רחא .תויוטשו תוישעמ ינימ
.הביגמ יתייה ךיא תעדל שקיבו
ינשה בלשה .ינושאר ןוניס יתרבעש יל ועידוהו ילא ורשקתה ברעב
סינכה לפצ .הלחתהב הז ימ יתעדי אל וליפא .רגרביוה ימר םע היה
ומכ ונבגה .הרדיסה ךותמ איהש תעדוי ינא םויכש הניצס ךותל ונתוא
,"!ןטייר תרפא" :האיבלמ שגרנ ןופלט יתלביק עובש ירחאו ,ךירצש
."הבהא יקחשמל תלבקתהש ךל עידוהל החמש ינירה" ,יל הרמא איה
."רמוא הז המ" ,הל יתרמא ,"בוט" .תילוק ארונ התוא יתקחיש ינא
םשב רוחב דועו ררוז תלייא" ,האיבל יל הרמא ,"רגרביוה ימר"
."ףונ לארה
יתצברה ןופלטה תא יתרגסש עגרב .םגמגל יתלחתה םואתפ"
."ודער תוריקה לכש ,החרצ תאזכ
?םימוליצה ויה ךיא
לפצו ימר ,תלייא .תושעל הרומא ינא המ יתעדי אל הלחתהב"
ירועיש יל ונתנ טושפ םה ,תורזחה לש םייעובשב .יל ורזע
יתייה םא .תצק יתחתפתהו םייתנש ורבע זאמ .םיזכורמ קחשמ
."ירמגל תרחא הארנ היה לכה ,םויה הז תא השוע
?"הבהא יקחשמ" ירחאו
.םולכ יתישע אל .טלחומ שבוי .דואמ הער הפוקת יל התיה"
הכמת האיבל .קדייח תמאב הז קחשמ יכ קחשל יתיצר ארונ
טושפ הז לבא ,םינשידוא יפלאל יתוא החלשו יתוא הדדוע ,יב
."ךלה אל

הליחתהו ,"גמיא" תונמגודה תונכוסל תרפא המשרנ הרירב תילב
."לוכאל המ יל היהיש ידכ" ןמגדל
?תונמגודב םדוק ןויסינ ךל היה
'קוב' יל היה אל ,תונמגודל סרוק יתישע אל .םולכ טושפ .אל"
.ןויסנ תפיט וא
...ךכ לכ בוט םיארנשכ ,הלאה םירבדה לכ תא ךירצ אל ילוא
ינאו תרוויע אל ינא .הפי ינאש םיבשוח םישנאש תעדוי ינא ,יארת"
םג ינאו הארמל תדגוס אל ינא ,תישיא .ילע םירמואש המ הזש תעדוי
הפיו בושח בלש התיה תונמגודה .הלודג היפהפי ינאש תבשוח אל
."החותפ היצפואכ התוא הריאשמ ןיידע ינאו ,ילש םייחב

העידוהו בוש האיבל הלצלצ ,לולסמ לע הכילה לש םישדוח ירחא
תינכתל ,םעפה .ףסונ ןשידוא הל שי יכ םוחמ תחדוקה תרפאל
.רזע אל םולכ לבא ,הננחתה ,התכב ,הללי תרפא ."םיזובזב"
.ןשידואל תודדל הצלאנ םוחמ תחדוק
?דיקפת לבקל ידכ לכה ישעת
האיבהשכ .הת יל הניכה ילש הרבח ,ילא הרשקתה האיבלשכ"
שי ,וישכע תותשל הלוכי אל ינא ,תניר' :הל יתרמא ,הטימל ותוא
ינאש המיכסה אל טושפ איה .הצלפתה ילש הרבחה .'ןשידוא יל
ךרעב השוע יתייה הפוקת התואב .יתשקעתה ינא לבא ,הטימהמ םוקא
.הבוט השוחת יל התיה םעפה לבא ,עובשל םינשידוא ינש
היה אל קרתסהל ,תצק ששואתהל ידכ םירק םימ ימצע לע יתכפש
יתרגסו רוע ליעמ יתחקל ,תושפוטמ תויקוק יתש יתישע זא חוכ יל
פא-קיימ וליקו סני'ג .תחתמ םולכ יל ןיאש וארי אלש ,ףוסה דע ותוא
.ימצע לע יתדבע ךרדב .הלוח ינא המכ וארי אלש ,ףוצרפה לע
.שארב ךלצא קר הז ,האירב רבכ תא ,רדסב תא :יתרמא
יל ורמא .םינפה לע ךופש ,ןזואל ןזואמ ,קנע ךויח םע בוחרב יתכלה
ןוכנ הזש יתיוויק .רפתשת השגרההש ידכ ךייחל קיפסמש םעפ
."יל רוזעי הזשו

.החלצהב ןשידואה תא הרבע ,ןייצל רתוימ ,ןטייר
ףיכ
יכ ,ןייוצמ יתרדתסה ,רבייט יחצ ,ינשה החנמה םע .ףיכ ארונ"
."יי'ג.יד זא היה אוה .ןסקורב תינמרב יתייהשכ ותוא יתרכה
ךכ לכ דורו לכה אל לבא
הרשעב םעפ .ץחל יאנתבו השק התיה המצע הדובעה .רורב"
ברעה דע רקובהמ .תחא תבב תוינכות שולש ונמליצ םימי
."תונויאר קר ונישע

תווצל הפרטצה ,הנורחאל ."םיזובזב"ב קר העקתנ אל ןטייר לבא
םע היעב הל התיה ,ליגרכ ,ןאכ םג .םידליה ץורע לש םיחנמה
.םינשידואה
תשולשמ דחא ףאל עיגהל יתלכי אל לבא ,ןוניסה תחיש תא יתרבע"
.'םיזובזב' לש םוליצה ימי לע קוידב ולפנ םה יכ ,ועבקנש םינשידואה
ינאו ,תומלצמ שולש וב ויה .יליבשב דחוימב ןפלוא וחתפ םה ,ףוסב
תויפיצה תמר ,ךליבשב דחוימב ןפלוא םיחתופשכ .ארונ יתצחלנ
.ליגר ןשידואב רשאמ רתוי הברה ןייטצהל םיבייחו ,הלוע ךממ
להנמ םע ,תומלצמה לכ םע תרדתסמ ינא ךיא תוארל וצר םה
רטמורפמלטהמ תארוק ינא ךיאו המלצמל המלצממ הרבעה םע ,המבה
.רתלאל יל ונתנ ,ךכ רחא .(םילימה תוצר וילע ךסמ)
הצור ינא םא הלאשו החישל יתוא הנמז םידליה ץורעמ דוה סיריאשכ
."החמשמ יתללותשה ,ץורעב תוחנהל
?םיקיתוה םיחנמה םכתא ולביק ךיא
ילב ,תויעב ילב .המינפ ונקלחה ינאו יתיא לבא ,רזומ עמשי ילוא הז"
."ולש השינה תא שי החנמ לכל .תויתורחת ילב ,םילושכמ
?ךתוא םיצירעמ רבכ
.המיתח ינממ םישקבמש וא ,בתכמ הזיא ילא עיגמ םימעפל .תצק ,ןכ"
יטירבלס וא תמסרופמ ינאש תבשוח אל ינא יכ ,יתוא ךיבמ ארונ הז
."המיתח נממ שקבל ךירצש
?האלה המ
המלצמ לומ קחשמ וישכע תדמול ינא .יתוא ןיינעמ ארונ עונלוק"
ילוא .תרושקתו תואנותיעב סרוק תחקל הצור ינא .סכייד תור לצא
."םוסרפ םג
?והז
תויהל םג הצור ינאו .השוע ינאש המב הבוט תויהל הצור ינא .אל"
."הבוט תינקחש