Make your own free website on Tripod.com

קירה אסכה
יאטירבלס םע בקונ ןויאר

15/7/99 רעונל בירעמ

:ןטייר תרפא
"בלחב טיווקסב תלבוט ינא"

אל ינאש הנעטב ונפ ,קרב דוהא הלשממה שאר לא ומכ ,ילא םג
,ןכל ."קירה אסכה" דבוכמהו בשחנה רודמב םישנ קיפסמ חראמ
.ןטייר תרפא היפיפיהו הביבחה השיגמה ונתינכותב חראתת םויה
רתויב תירוקמה הנתמה המ .תולאשל רשי ,תרפא םולש
?םייחב תלביקש
הסיט סיטרכ תדלוה םויל העתפהב יל הנק ילש רבח"
."יל קר ,דחא הנק אוה לבא .תפרצל
םג הנק אל אוה המל .תפרצל ךתוא קר חולשל תועט יל הארנ
?ץיקב סובוטואב עוסנל ףיכ ,ךתעדל ,המל .האלה ,בוט ?ומצעל
לכ תא חירהל רשפא יכ הארנכ .רמאנ ,ייק.וא ?ףיכ הז"
."תחא העיסנב הנידמה
ינפל ןוק'צח אצוישכ םישוע המ .גונעתה לע רתוומ
?הנושאר השיגפ
."בגהמ םיאצוי"
...ללגב טנרטניאל רבחתהל יאדכ :ימילשה .הנונש
יתוא דמלי והשימש ןמזה עיגה תמאב .דיגהל יתלוכיש יאוולה"
."םש םישוע המ
.'סירטט'ב קר ןיבמ ינא לבא ,ףיכב בדנתמ יתייה
?הנטק תייהשכ תושעל תיצר המ
."המודא םירב תרמז תויהל יתיצר"
?התב טיווקסיב תלבוט תא ףרוחב םאה
."בלחב תלבוט ינא .ךרעב ,ןכ איה הבושתה .הבושח דואמ הייגוס"
?יחקת אל םלועל הדילג לש םעט הזיא
."דלוקוש"
.דלוקוש תדילג תבהוא אל ןטייר תרפא ,פוקס ונל שי ,ואוו
?רפסה-תיבב רוביח וילע בותכל תבהא יכהש אשונה
."...םלועה תא ןקתל תכלוה ינא ךיא בותכל יתבהא ארונ"
הרוחבמ הדירפל חתפמ טפשמ השקבב יל ינת
."ילש תמדוקה הרבחה תא בהוא ינא"
.ןטייר תרפא לש ןוכתמ ,םויסל .ירזכא
אל ינא .רתוול ךל ףידע ,לכוא לש עטקב הז םא"
."םירשואמ םייחל ןוכתמ תשפחמ ינא .תלשבמ