Make your own free website on Tripod.com

תומולחה לש תרפא

,שדח עפומ שי םידליה ץורעב החנמ ,ןטייר תרפאל
תבכוכ םע תימולח השיגפ ."תומולחה לש תרפא"

םידליל בירעמ
22/4/99 ,70 רפסמ ןוילג

ןרוא דיבר :תאמ

וליפאו ,םידשו תוצלפמ ,ףוס ילב םיקתממ ,תוקוחר תושביב םילויט
.ןכסמ דלי ירחא תפדורה שק אטאטמ לע הבוכר הער הפשכמ
.ונלש תומולחב םג םימייק םה ,תודגאב קר םימייק אל ולאכ םירבד

.ליזרבו הקירפאב לויט לע תמלוח איה .הברה תמלוח ןטייר תרפא םג
תוצלפמ לע םג םימעפלו התיכב הקיחצמ יכה הדליה תויהל תמלוח
הנשמ לאו ,םיער תומולח םג ,םימוד תומולח שי םלוכל םציב" .םידשו
יתייה ,ךשוחמ יתדחפ יתודליבש תרכוז ינא .םלועב התא הפיאמו התא ימ
דחפמ התא ןטק התאשכ .תוצלפמ הזש החוטבו תוריקה לע םיללצ האור
ךלש םידחפה לדג התאשכ לבא .םיללצמו םידשמ ,תוחורמ ,תוצלפממ
."םינתשמ

?םידיחפמ תומולח םע תדדומתמ תא ךיא
ינאש ינפל .ולש תומולחה תא רוחבל לוכי דחא לכש הנימאמ ינא"
רבחתהל ידכ ,תובוט תובשחמ קר תבשוח ינא ןושיל תכלוה
."םיבוט תומולחל
?"תומולחה לש תרפא" ,ךלש שדחה עפומה לש אשונה הזו
הגצה יהוז .דחא הליל ךשמב תמלוח ינאש תומולח לע רפסמ עפומה"
הלועש םידש תבכרב ומכ .םולח ףדור םולחשכ ,םידוקירו םיריש םע
תומולחל רבועו םיקותמו םיבוט תומולחב ליחתמ עפומה םג ,תדרויו
.םלועל ביבסמ ונתוא םיחקולש םיריש תזורחמ אוה אישה .םידיחפמ
,היסור ,הקירפא ,דנליאת ,ליזרבל רבועו לארשיב ליחתמ ןושארה רישה
,הזה עפומב םיסקמש המש תבשוח ינא .לארשיל רזוח בושו םירצמ
עוריא .הינשל וליפא החונמ הפוצל ןתונ אל אוהש ,ולש תונצפוקה הז
,תומולח ןומה םלוח התא ובש ,יתימא הלילב ומכ ,עוריא ףדור
,ןירובד הנדו השנמ דדוע ומכ םירבח םע רבדמו ררועתמ התא םעפ ידמו
."םהלש תומולחב רקבל ץפוק וליפא התא םימעפלו
?עפומה לע םתדבע ןמז המכ
הלילב בתכנ טסקטה לבא ,ןמז הברה ךשמב ישיא עפומ לע יתבשח"
,עגר ותואמ .ןויערה תא וניגה דחיו יפכפכ ןורי םע יתבשי ובש ,דחא
תוניגנמה לכ תא בתכ יפכפכ ןורי .ותיא םדריהל םיישדוח ונל חקל
."דוקרל יתוא דמיל ,היידד - ףרגואירוכהו םירישהו
?ףייעמ הז ,רתויו העש ךשמב המבה לע תצפוק תא
יתרכה עפומה תוכזב .עפומה ךרוצל דחוימ רשוכ יתחתיפ .דואמ"
םימייק םהש יתעדי אל וישכע דעש ,ילש ףוגב םישדח םירירש
דומצ יתדבע .תדקור ינאש םייחב הנושארה םעפה םג וז .ללכב
טפשמ יל ורמא םה .דואמ יתוא ודדועש ,םינדקרהו ףרגואירוכל
,תינדקר היהא תמאב ,תינדקר ינאש בושחא םאש ,וב הנימאמ ינאש
."חילצה הזו
?"תומולחה לש תרפא" עפומל תארק המל
תבשוח ינאו ילש תומולחה ולא .תומולחה לש תרפא תמאב הז יכ"
,ינא אוהש עפומב ,תרחא יתוא תוארל תונמדזה םיפוצל שי ףוס ףוסש
יל שיש תלכעמ אל דוע ינא לבא ,קיחצמ .ילש קוניתה ומכ אוהש עפומ
.תומיהדמ ויה ונלביקש תובוגתה ,םייתניב .ילש ולוכ אוהש עפומ
,םיפוצ 250 ועיגה עפומה תא ונמסרפש ילב וליפאו לאימרכב ונייה
."ונהנ ארונש
?םינטק תומלואב קר העיפומ תא המל
לש הרואפתה םג .ןטק להק לומ העפוהב ישיא דואמו ןוכנ והשמ שי"
שיש תבשוח ינא .לכה הב שי - הז םעו םולכ הב ןיא ,תמצמוצמ הגצהה
ונחנאש םידגבבו הרואתב ,המבה תא ףפואש ןשעב ירותסמ והשמ
,תראופמ אל ,הזרו הנטק הרואפת ונפדעה .הגצהה ךלהמב םיפילחמ
,ירוקמ עפומ לע ונכלה .רתויב הבוטה הרוצב םלועב רויסה תא גיצתש
."םייניעה הבוגב םידליל תרבדמ ינא ובש ,יבצק דואמו יתוכיא ,ןטק
תוארל תואב ךלש תועובקה תוצירעמהש בל יתמש
?ךל קיצמ וא אימחמ הז .העפוה לכב ךתוא
וליפא יתוא תוולמו הבהאבו םוחב יתוא תופיקמ ןה ?קיצמ םואתפ המ"
יתוא תואלממ קרו ,ילש תויטרפה לע תורמוש ןה .היזיוולטב תונויארל
."חוכב

ביבסמ לויטל התיא תאצלו תרפא םע םולחל םינמזומ םתא םג זא
.םכתא תחקל החיטבמ תרפא .םלועל