Make your own free website on Tripod.com

ךסמה לע ומכ םייחב הדומח
20/7/97 ,35 ןויליג ,םידליל בירעמ

ינפל העיפוה איהש זאמ הכורא ךרד הרבע ןטייר תרפא
םידליה תובכוכמ תחאל הכפהש דעו ןולסב החפשמה
תומולחהמ המכ םישגהלהחילצה רבכ איה .תובוהאה
.םלוכ תא אל לבא ,הלש םילודגה
םייחה לעו היזיולטה לע ,התודלי לע ןטייר תרפא םע ןויאר

לאיבא לג נ"כ

םיבס ,םירוה :החפשמה תא הפסא איה ישיש םוי לכ ,הנטק התיה ןטייר תרפאשכ
םירישהו םידוקירה עפומ תא תוארלו םולסב הרושב תבשל םתוא החירכהו םיחאו
התרש איה אבצב .הלש הרירקה הדלונ ,ןולסב ,םש ,תרפא לש התעדל .הלש
.ןטייר תרפא םע החיש .להק ינפל תמאב העיפוה םשו םורד דוקיפ תקהלב
?תבכוכ ייהתש תעדי הנטק תייהשכ
דחא םויש ימצעל יתרמא דימת .הז תא דיגהל יל השק ?יתעדי םא"
"...םלוכל הארא דוע ינא
?ךתודליב תכלה םיגוח וליאל
זא ,תיבה דיל ס"נתמ ונל היה...ו טלב ,טרופס ,הקימרק ,הקיסומ יתדמל"
."םיגוחה לכב יתפתתשה
?תבהא יכה המ
ןוידטצאב הרחתמו תלמעתמ יתייה .הגצה ןיעמ יליבשב היה טרופסה םג .טרופס"
."העפוהב ומכ ילע לכתסהש להק םש היה .ףסוי רדהב
?יח-רודיש ינפל תשגרתב ןידע תא םאה
.תמאב יח אוה יח רודיש .המבה לע העפוה ומכ הז יח רודיש .דואמ דואמ"
...5..4..3..2..1 :רפוסו ךלומ דמוע ןפלואה להנמ
,ךורעל רשפא יא יכ ץחלב םישיגרמ .םדל ןילנרדא הסינכמ שממ תאזה הריפסה
."שי - שיש המ .םירבדה תא תונשל וא ךותחל ,ןקתל
?ןפלואל תסנכנ תא ךיא
רקיעב ךירצ לבא ,עגרהל תוסנל ךירצש ןוכנ .תקחוצ ינא .קומע תמשונ ינא"
."רוזעי םג םיהולאש תווקלו ךמצע לע ךומסל .בוט ןנוכתהל
?ךתודליב קחשל תבהא םאה
םיקחשמה לכמ .וליאכ לש םיקחשמב יתקחיש דימת התיאש תודלי תרבח יל התיה"
ויה ולאה םיקחשמה .ןיי'ג התיה איהו ,ןזרט יתייה ינא .'ןיי'גו ןזרט' תא יתבהא יכה
."ןורטאית ןיעמ
...עוצקמל ביבחתה תא תכפה תרגבתהשכ
יתמשגה .םהלש ביבחתב דובעל םיכוזש םירשואמה םישנאהמ דחא ינא ,יתעדל"
ןעמל ןומה ןומה הבירקמ ינא - העטי אל דחא ףאש לבא .םלוכמ לודגה םולחה תא
.רקובב 4:30 דע תורזחב תאצמנ ינא םימעפל :השק ארונ תדבוע ינא .וזה הרירקה
תצק ינא םימעפל .הניש תועש 3-4 -מ רתוי בונגל החילצמ אל ינא םימעפל
.ילש הריחבה תאזש ימצעל הריכזמ ינא זא לבא ,תרבשנ תצקו תרטקמ
."רחא והשמב ייח תא הפילחמיתייה אל ,אל
?םויכ יאנפה תועשב ךלש םיביבחתה המ
ארונ ינאש איה תמאה .םתס...הז המ השקבב יל ריכזת ?יאנפ תועש הז המ"
."לייטלו דוקרל תבהוא ינאו .םיטרס תוארל תבהוא
?בוחרב ךילע םילפנתמ
.יתוא םיהזמ םה ,רעונ ינבו םידלי םהב שיש תומוקמל תכלוה ינאשכ .אל"
םיניגפמ םה ,ךפהל .ילש םייטרפה םייחל שלופ אל דחא ףאו קיצמ אל דחא ףא לבא
."םיניבמ םהו הז תא תרמוא רשי ינא זא ,לובגה ץא םירבוע םה םא .םוחו הבהא
?המבה לע םישגהל הצור תייהש םולחה והמ
לש תומד םלגל תמלוח ינא .ןורטאיתבו עונלוקב דיתעב קחשל הצור ינא "
קחרתהל רשפא ,הער תומד םימלגמשכ .הבוט הדלי יתקחיש דימת .הער הרוביג
,םידיחפמ תולוק עימשהל :םישוע אל םוי-םויבש םירבד תושעל זעהלו ךמצעמ
."בבושו עשעשמ והשמ הזב שי .םיעשורמ םישעמ תושעלו
תייה המ...הדלזירג דיקפתב ,"וגוה" הגצהב םולחה תא תמשגהש יל המדנ
?ליחתהל הפיאמ ?ןקחש תויהל הצורש דליל הצילממ
ןומהב םילקתנ ללכ ךרדב יכ ,תמאב לודג ןוצר ךירצ ,לכ םדוק .הבוט הלאש"
ידמ קוחר לכהו ,םיירשפא יתלב םיארנ םירבדה םימעפל .םילושכמו םיישק
תמאבו ומצעב ןימאמ תמאב דלי םאש הנימאמ ינא .רבשהל רוסא .ידמ השקו
."הז תא ושעי דחיב ןוצרהו הנומאה זא ,ןקחש תויהל ארונ הצור
.םידלי תקבחמ ךתוא םיאור הינקב תפפועמה התיכה לע טרסב
?בלה לכמ וא תומלצמה ליבשב הז
םידלי לש םישוחה .םילודג םישנאמ רתוי םימכח ,םינטק םישנא םה םידלי יניעב"
םיטלוק רשי םה זא ,יתימא אל והשמ םאו ,םירגובמ לש םישוחהמ רתוי םיחתופמ
"...יתקחשש וא תמאב יתגהנתה םא תעדל רשפא םידליה תבוגת יפל ,יתעדל .הז תא
?הינקל העיסנהמ ךל שי תונורכז וליא
.םיסומעו םיזכורמ םימי ויה ולא .ילש םייחב תויפיכ יכה תויוחהמ תחא התיה תאז"
.םוסק לבא ,השק היה הז .םוי לכ הלילב םיתש דע רקובב שמחמ ונדבע
תעסונ ינאש יל ורמאשכ .העיסנהמ יתבהלתה אל וליפא הלחתהב ,המ עדוי התאו
םלהב יתייה ,הינקב יתתחנשכ ?ןודנול וא סירפל אל המל ,הסאב הזיא :יתרמא ,הינקל
.תוחותפ תועורזב ונתוא ולבק םש םישנאה .םיעבצהמו תוחירהמ ,םישנאהמ
."םיהדמ םוקמה ,ללכבו
?היזופניאל ומכ היזיולטל םירושקש םידלי שיש ךל עירפמ
הדבוע .ןומה הנממ דומלל רשפא יכ ,יבויח רבד הז היזיולטש תבשוח ינא"
."הדימב תויהל ךירצ רבד לכ לבא .םעפמ םיחתופמ רתוי םויה םידליהש
?היזולטב ער םג שי
."םירגובמל תודעוימש תוינכותב םיפוצ םידלישכ ער הז"
?ךמצעל תלחאמ תא המ
ומכ קוידב וכישמי ילש םייחהשכו ,עובש ףוס תוחפל ,תצק שפוח תחקל"
."םויה םהש