Make your own free website on Tripod.com

בלבלב

2/2/2000

עובשה תינכותה אשונ
םיביר היה

יטירבלסה תניפב
קחישש ,ץיבר יתנ חראתה
"הנטקה םיה תב"ב תרפא דצל
ילואש רותב ונלוכל רכומו
"ינלטק ףסכ" הרדיסהמ