Make your own free website on Tripod.com

בלבלב

19/1/2000

הנושארה תינכותה התיה תאז
(בלב ןגאלב) "בלבלב" לש

,תכרעמה ידלי תעבראו תרפא
:"בלבלב" תייחנהל היפתוש
(לאמשל ןימימ)
,בוליסיק ינוי ,ןקלא רמת
רלימ רמועו טוארקדליש לעי

תרפא ןייארת עובש לכב
אשונ לע רחא יטירבלס
תניפב םעפה .הבהאה
החראתה יטירבלסה
יאני לכימ

ליעפ רתא שי תינכותל
שקבל ולכות םש ,טנרטניאב
.הבהאה יאשונב הצע
הז רתאל עיגהל ידכ