Make your own free website on Tripod.com

!םירקיה ידידי

איהו לצ לעי םע יתרביד רצק ןמז ינפל
.ןבומכ םכילא ,רתאל רצק והשמ בותכל יל העיצה
!הל יתנענ - הנהו העצהל יתחמש דואמ
ילא םיעגעגתמ ןיידע םכמ המכש עומשל החמש ינא
.םכל החיטבמ ינא ,בלה תא םמחמ דואמ הז ,םימעפל ילע םיבשוחו
יתוא םתיאר אלו םידליה ץורעב יתייהש זאמ ןמז רבעש תעדוי ינא
הקוסע דואמ ינאש םושמ הז ךא ,הנורחאה הפוקתב היזיוולטב
.םידומיל םג ןכו ,תושדח תורדסו תוינכות לע הדובעב
הנממ תונהלו יתדובע ירפ תא תוארל ולכות בורקבש הווקמ ינא
םכמצע לע ורמשתו ,םכלש
ןטייר תרפא


30/5/99 -ב ןטייר תרפא ידי לע רשוא רתאה ,לצ לעיל תורומש תויוכזה לכ ©