Make your own free website on Tripod.com

סניפ איג םע בוט ברע
27/10/99

הארמב העיגה ןטייר תרפא
ןופיש תלמש ללכש ,דומצ יטנגלא
.יול תילג הל הבציעש הרוחש
ףוסבלו רוחשל רופא ןיב ונטבלתה"
.תרפא הרמא ,"רוחשה םע ונכלה
."יטמרדו קזח והשמ הזה עבצב שי"
גאד הלש ,רעיש תפסות םע
,הלש דומצה טסילייטסה ,םות
.םלוכ תא םמהל תרפא החילצה
לע ךכ ךתוא וניאר אל םעפ ףא"
להקהמ בהלנ ץירעמ הל רמא ,"ךסמה
בהזה ךסמ סקט ירחא

תומלצמ וקדב ,םיעלקה ירוחאמ
תוילארשיה תוינכותה המ "בוט ברע"
.םילארשיה םיבכוכה לע תובוהאה
ותינכות תא ??תבהוא תרפא המו
דיפל ריאי לש

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד