סניפ איג םע בוט ברע
'99 רבמבונ
www.shesh.co.il
,ץיבר יתנו ןטייר תרפא
שדחה רמזחמה יבכוכ
ואצי ,"הנטקה םיה תב"
תרפא .וללצו חותפה םיל
הלילצב התסנתה רבכ
התוא חלש םידליה ץורעשכ
....םישירכ םע בולכל

?םכתעד המ זא...ונ
וא טלסניווו וירפקיד
??ןטיירו ץיבר

םיה ךותב יתנו תרפא


Make your own free website on Tripod.com