Make your own free website on Tripod.com

חרופ רודכ
םידליה ץורע לש שפוחה תרבוח
'97 ילוי
\
תרפא לש אתבס םע ךרענש ןויאר
ירגלוב אטבמב ,לש אתבסה ,(78) ןטייר הנוי הדומ ,"תרפאב הציוושמ ינא ,ןכ"
.הריכמ אל ינאש םישנא ינפב וליפא ,םיבורק ינפב ,םירבח ינפב הציוושמ ינא" .דבכ
".השוע יתרפאש המ לע תרפסמ דימת ינא

?העיפומ תרפאשכ היזיוולטב הפוצ תא
".האור ינא ללכ ךרדב .יתספספ לבא ,תינכות התיה םויה"

?תרפא לש אתבס תויהל הז ךיא זא
.קתומ שממ ,הבוט הדלי איה ,הנובנ הדלי איה .ףיכ הז הלש אתבס תויהל"
".ןיוצמ והשמ הז ,השוע איהש רבד לכ .התוא תבהוא ינא

?הדלי רותב התיה איה ךיא
גהנמ ןמ הל היה לבא ,הפי דואמ הרייצ םג איהו רישל ,דוקרל הבהא איה .וה"
תא השוע איה המל הניבמ יתייה אל םעפ ףאו ,הפה דיל דיה תא םישל הנושמ
".הלש ןופורקמה הזש יל ריבסה אוהו ,הלש אבא תא יתלאש דחא םוי זא .הז

?הדלי רותב התשע איה תובבוש ישעמ הזיא
תחלצומ דואמ הדלי התיה איה ,תובבוש ישעמ התשע איהש תרכוז אל ינא"
ינא םויה דעו תיפמ יל הגרס איה .גורסל התוא יתדמיל םג ינא .תיטנגיליטניאו
".גורסל ןמז הל ןיא זא ,הקוסע יתרפא וישכע .התוא תרמוש

?םימעפל הילע תסעוכ אל תא ?תמלשומ הדכנ תאזכ איה ,המ
הנפוא םעפ התיה .הפי תשבלתמ אל איהשכ ,םימעפל הילע תסעוכ ינא"
ןמזה לכ איהש יתסעכ ינאו םיכורא דואמ םילוורש םע תוצלוח לש הנושמ
".םילוורשה תא תחתומ

?תודוס ךל תרפסמ איה
".ןכ"

?תולגל הנכומ תא
םירבחה לעו הלש תובהאה לכ לע יל תרפסמ איהש רמול הלוכי ינא .אל"
".יתרמאש הל ירפסת לא לבא ,הלש

?תיסופיט אתבס תא
םידכנל יתרפת ינא .רופתל ,לשמל .תושוע תותבסש םירבד ינימ לכ השוע ינא"
השפחתה איהש תרכוז ינא .םירופל תשופחת םגו תולמש תרפאל יתרפת ,םידגב
".תינפיל

?ךתוא רקבל האב איה
.תרשקתמ איה ,עיגהל החילצמ אל איה םא .הברה יד רקבל האב איה ,ןכ"
".הלש רבח םע הפ לוכאל האב םג איה

?ךתוא ליהבהל החילצה איה יתמ
זא ,הז תא הלביק איה הפיאמ יתנבה אלו םיניכ םע ןגהמ הרזח איה םעפ"
(תעפש ,תירבעב ,הזש) הפירגב הלוח התיה איה ,הזמ ץוח .יתלהבנ דואמ
ןטייר אתבס תשקבמ ,לבא ".הל תגאוד דואמ יתייהו ,ףרוח לכ טעמכ
".םלוכל תגאוד ינאו ,םינינ השולשו םידכנ השימח יל שי" ,שיגדהל

?הל תלשבמ תאש תבהוא איה המ
,םינפב רשבו זרוא םע ,ירגלוב ןונגסב ותוא הניכמ ינא .אלוממ לפלפ"
".לוכאל תבהוא תרפאש המ הזו